Яка дисципліна черги використовується при моделюванні роботи переговорного пункту?МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

КОЛЕДЖ НТУ «ХПІ»

 

 

Методичні рекомендації

Щодо виконання практичних робіт

з дисципліни

«Теорія масового обслуговування»

           

Харків 2017

Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Теорія масового обслуговування» для студентів ХКТК НТУ «ХПІ» спеціальності: 5.05010101 “Обслуговування програмних систем і комплексів” та 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”

 

Розроблена викладачем Манєвою Р.І.

 

Розглянута і затверджена на засіданні циклової комісії комп¢ютерних та інформаційних дисциплін

 

Протокол №  від «  »                  2017 р.

 

Голова комісії        _________________ Р.І. Манєва

Заступник директора

з навчальної роботи _______________ О.І. Ігнатенко

 


 

ПРАКТИЧНА РОБОТА  №1

«Загальні відомості про систему GPSS World. Створення та редагування найпростішої імітаційної моделі»

1 Тема роботи:   Моделювання роботи переговорного пункту.

2  Мета роботи:Вивчити основні оператори системи GPSS World на найпростіших прикладах.

 

Теоретичний матеріал

Мова GPSS - це мова декларативного типу, побудований за принципом об'єктно-орієнтованої мови. Основними елементами цієї мови є транзакти і блоки, які відображають відповідно динамічні і статичні об'єкти модельованої системи.

Будь GPSS-модель обов'язково повинна містити такі об'єкти, як блоки і транзакти. Послідовність блоків GPSS-моделі показує напрямки, в яких перемішуються динамічні елементи-транзакти.

У мові GPSS все транзакти нумеруються по мірі їх появи в моделі. Параметри транзактов відображають властивості модельованого динамічного об'єкта. Наприклад, якщо моделюється рух

автомобілів на ділянці дороги, то параметрами транзакта (автомобіля) залежно від цілей моделіровання можуть бути швидкість, гальмівний шлях, габарити та інші.

На початку моделювання в GPSS-моделі не існує жодного транзакта. В процесі моделіровання транзакти входять в модель в певні моменти часу, що відповідають логіці функціонування модельованої системи. Пройшовши певну розробником моделі послідовність блоків транзакти залишають модель. У загальному випадку в моделі одночасно існує кілька транзактов, але в кожен момент часу рухається тільки один з них.

 

Вихідні дані роботи

Вихідні дані обираються за варіантами з таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1– Варіанти завдань

Назва

Номер варіанту

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Інтервал прибуття відвідувачів [9±3] [10±5] [8±3] [6±3] [6±4] [6±2] [10±3] [9±4] [9±5] [ 12±3]
Час розмови [4±3] [5±3] [6±3] [6±2] [6±1] [6±4] [7±2] [7±3] [8±2] [5±1]
  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Інтервал прибуття відвідувачів [6±3] [10±2] [9±3] [6±2] [6±4] [9±2] [10±3] [9±4] [9±5] [12±3]
Час розмови [5±3] [6±3] [6±2] [6±1] [6±4] [7±2] [9±3] [8±5] [8±3] [6±3]

 

Хід виконання практичної роботи

Розглянемо найпростішу систему обслуговування, наведену на наступній схемі7 (див. рис. 1.1):

 

 

Рисунок 1.1 – Найпростіша система обслуговування

 

Generate A, B - вхід в систему, початок моделювання

В поле операнду A вказується середній інтервал часу між прибуттям на переговорний пункт відвудувачів.

В поле операнду B вказується відхилення надходження відвідувачів від середнього.

Queue - організація черги;

Seize - «захоплення» з черги;

Depart - вихід з черги, надходження на обслуговування;

Advance - процес обслуговування;

Release - «випуск» після обслуговування;

Terminate - висновок програмного значення, вихід із системи.

Необхідно промоделювати роботу переговорного пункту:

Потік відвідувачів (потреб), що приходять до переговорного пункту, є рівномірним. Інтервал прибуття відвідувачів [6±2] хв. Час розмови по телефону [6±1] хв. Треба визначити середній час очікування в черзі та середню довжину черги .

Для організації виведення інформації в GPSS World необхідно виконати наступні кроки.

1. Створити модель, вибравши пункт меню Command / Create Simulation.

2. Запустити процес імітації, вибравши пункт меню Command / STARТ.

У вікні середовища GPSS World введемо наступний код:

 

GENERATE 6,2 ; генерує вхід потреби в систему

Queue 1 ; збільшує зміст черги на 1 потребу

Seize KAN ; визначає зайнятість каналу KAN

Depart 1 ; зменшує зміст черги на 1 потребу

Advance 6,1 ; обслуговує потребу на інтервалі [5, 7]

Release KAN ; звільнення каналу KAN

Terminate 1 ; вихід потреби з системи

Start 200 ; моделювання обслуговування 200 потреб

                                       

В результаті запуску програми на виконання отримуємо звіт і звідки знаходимо наступні величини: середній час очікування в черзі (AVE.TIME) та середня довжину черги (MAX COUNT). 

Результати лабораторної роботи необхідно привести в звіті з лабораторної роботи, який повинен відповідати стандарту і містити: мету роботи, завдання, текст програми, результати моделювання, висновки

 

Питання до захисту :

Які типи СМО ви знаєте?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

Для розв`язку яких задач доцільно використовувати GPSS?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________

Яка дисципліна черги використовується при моделюванні роботи переговорного пункту?

Відповідь:________________________________________

_________________________________________________


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 958; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!