Система цілей та пріоритетів розвитку НЕНа глобальному рівні вищою метою розвитку національної економіки є забезпечення максимального добробуту суспільства. Вища мета розвитку суспільства конкретизується в системі цілей другого рівня, які умовно називають головними (генеральними) цілями:

1. Мета економічного зростання. Це загальна кінцева мета для кожної національної економіки і національної економічної політики в ринковій та перехідній до ринку економіці. Вона конкретизується в обсягах виробництва ВНП, рівні життя населення країни. Заходи економічної політики, спрямовані на досягнення цієї мети, можуть бути різноманітними, проте їх поєднує націленість на активізацію найважливіших факторів економічного зростання, серед яких - інвестиції капіталу, реструктуризація економіки, ефективна зайнятість і зростання продуктивності праці, достатній платоспроможний попит населення тощо.

2. Мета ефективної зайнятості. Як правило, вона поєднується, з першою і передбачає активну економічну політику держави.

3. Мета зростання економічної ефективності. Своєрідна "над-мета" ринкової економіки, досягти яку можливо заходами економічної політики, що мають достатньо довгострокове і стратегічне значення для національної економіки і передбачають розвиток науково-технічного прогресу, освіти, науки, використання своєрід-них переваг національного характеру національної економіки в системі міжнародного поділу праці.

4. Мета стабільного рівня цін. В розвинутій ринковій економіці досягається переважно заходами грошово-кредитної та бюджетної політики, що мають антиінфляційну спрямованість.

5. Мета захисту і підтримання конкурентного господарського порядку, принципів економічної свободи. Досягається заходами антимонопольної політики, контролю за використанням економічної влади, захисту прав людини та інституту приватної власності. 6. 6. 6. Мета соціальної безпеки і стабільності. Досягається засобами збалансування економічних інтересів роботодавців та найманих працівників, політики соціального страхування та забезпечення, ефективної зайнятості, професійної підготовки та перепідготовки, сприяння малому бізнесу, а також засобами прогресивного оподаткування особистих доходів, оподаткуванням нерухомого майна тощо.

7. Мета рівноваги зовнішньоторговельних операцій і платіжного балансу, ефективного курсу національної валюти. Досягається заходами зовнішньоекономічної політики, політики центрального (національного) банку щодо курсу національної валюти тощо.

Одночасно досягти всі основні цілі економічної політики практично неможливо. Тому економічна політика завжди постає перед проблемою вибору пріоритетів. Цей вибір зумовлюється впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, орієнтацією економічної політики на певні економічні доктрини та теорії, економічні інтереси певних 'соціально-економічних груп населення. Заздалегідь дуже важко визначити, чи буде вибір пріоритетів ефективним з точки зору кінцевих результатів того чи іншого варіанта економічної політики. Проте певне об'єктивне співвідношення між реальною економічною ситуацією, загальним станом економіки і пріоритетами економічної політики завжди існує. Серед фундаментальних загальнонаціональних критеріїв цього вибору можна назвати критерії економічної ефективності (раціональності) і відповідності пріоритетів національно-державним економічним інтересам, а також необхідності загальноекономічної рівноваги.

 

 

Сутність, призначення та функції макроекономічного прогнозування в національній економіці.

Макроекономічне прогнозування — виявлення та аналіз закономірностей і тенденцій розвитку національної економіки, передбачення змін у ньому і створення наукової бази для еконо­мічної політики та державного регулювання економіки.

Складовими макроекономічного прогнозу є прогнози розвитку:окремих великих сфер і підсистем економіки (фінансів, грошового обігу, цін тощо);галузей і підгалузей;видів виробництва;природних ресурсів (земельних, водних, енергетичних, ко­рисних копалин тощо);трудових ресурсів;науково-технічні;соціальні (зайнятості, доходів, рівня життя тощо);зовнішньоекономічні;екологічні;регіональні; демографічні;політологічні тощо.

Основні принципи макроекономічного прогнозування: Наукової обґрунтованості, Системності, Адекватності, Багатоваріантності (альтернативності), Цілеспрямованості, Рентабельності (ефективності)

Варіанти прогнозу:песимістичний;оптимістичний;стриманий (середній).

Роль макроекономічного прогнозування виявляється через його функції. При цьому реалізуються такі завдання: теоретико-пізнавальне: вивчення та аналіз розвитку націо­нальної економіки, передбачення змін у майбутньому; практичне (управлінське) — можливість прийняття на ос­нові інформації про розвиток об'єкта рішень щодо вдосконален­ня управління і господарювання.

Функції макроек. прогнозування:

*Науковий аналіз соціально-економічних та науково-тех­нічних процесів і тенденцій розвитку національної економі­ки передбачає з'ясування вихідного рівня і найсуттєвіших про­блем та факторів, виявлення тенденцій і закономірностей, що визначатимуть подальший її розвиток.Етапи (стадії) наукового аналізу об'єкта прогнозування:1.Ретроспекція.2.Діагноз 3.Проспекція

*Оцінка об'єкта прогнозування на основі вибраних аль­тернатив — реалізація принципу багатоваріантності: розробка кількох варіантів майбутнього розвитку, їхній аналіз і порівнян­ня за певними критеріями (мінімізація витрат, максимізація pe-:іультату, часовий критерій, політичні,зовнішньоекономічні фак­тори тощо). Для оцінки враховуються два аспекти: обмеженості й невизначеності.

*Підготовка рекомендацій для прийняття адекватних управлінських рішень — формування макроекономічного про­гнозу передбачає розробку відповідних рекомендацій і пропозицій щодо набору і характеру конкретних заходів державного впливу (обгрунтування напрямків соціально-економічного розвитку, форм, методів та інструментів державного регулювання економіки для урядових структур).

*Оцінка можливих наслідків прийнятих рішень — за­пропоновані рекомендації мають супроводжуватися передбачен­нями результатів майбутнього державного втручання (невтру­чання) в економічне життя суспільства.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 262;