Загальні критерії оцінки курсової роботиоцінка „незадовільно" - ставиться за роботу, переписану з одного (двох) джерел;

оцінка „задовільно" - ставиться за курсову роботу, в якій недостатньо повно висвітлені головні питання теми, робота написана на основі дуже невеликої кількості джерел, причому застарілих;

оцінка „добре" - ставиться за роботу, написану на достатньо високому теоретичному рівні, яка повною мірою розкриває план курсової роботи, правильно оформлену;

оцінка „відмінно" - ставиться за роботу, яка характеризується використанням великої кількості літературних джерел, глибоким аналізом матеріалу, творчим підходом до його викладу, зокрема до демонстрації дискутивності даної проблематики.

Вимоги до оформлення курсової роботи

Курсова робота виконується на стандартних аркушах формату А4 (210 х 297 мм). Орієнтація тексту книжкова (лист розміщується вертикально). Текст наноситься посторінковий тільки з одного боку листа, двостороннє розміщення тексту на листі неприпустимо.

Основний текст друкується шрифтом 14-го розміру через 1,5 (півтора) інтервали.

Поля і відступи тексту: ліве поле - 20 мм плюс відступ на палітурку - 10 мм (всього ЗО мм), праве поле - 10 мм, верхнє і нижнє поля - по 20 мм. Оформляти межі полів у вигляді рамок не потрібно.

Нумерація сторінок починається з титульного аркуша. Титульний аркуш вважається першою сторінкою, але номер „1" на ньому не проставляється. На титульному аркуші курсової роботи повинна міститися така інформація: назва міністерства, вузу, кафедри, з якої виконується робота, назва дисципліни, теми, шифр студентської групи, прізвище і ініціали студента, прізвище і ініціали викладача, а також його науковий ступінь і посада, місто і поточний рік. Зразок оформлення поданий у додатку .

На другій сторінці розміщується „Зміст" (план роботи). Номер „2" на „Змісті" також не проставляється. У „Змісті" напроти відповідних розділів (розділів і параграфів) у обов'язковому порядку повинні бути проставлені номери сторінок, з яких вони починаються. Зразок оформлення змісту наводиться в додатку А.

Позиціонування номера сторінки на листі в правому верхньому куті сторінки.

Такі розділи роботи, як „Вступ", „Висновки", „Перелік використаної літератури" і „Додатки" наводяться в „Змісті", але не нумеруються. Нумерації підлягають тільки розділи, що належать до основної частини роботи, тобто розділи і параграфи.

Заголовки розділів відокремлюються від подальшого тексту додатковим (порожнім) рядком. Не допускаються так звані "висячі" заголовки, тобто запис заголовка на останньому рядку сторінки й перенесення наступного за заголовком тексту на іншу сторінку.

Курсова робота повинна бути надрукована або написана чітким, розбірливим почерком, без виправлень. Назву кожного розділу варто писати посередині аркуша великими літерами. Новий розділ потрібно починати з нової сторінки.

Посилання в тексті роботи повинні бути посторінковими. Вони повинні кореспондувати із списком літератури, наведеним у кінці роботи. Наприклад, посилання типу [6; 148] означає посилання на джерело, що позиціонується в списку літератури під номером 6 і на текст, розміщений в ньому на 148-ій сторінці.

       У курсовому завданні слід використовувати табличний і графічний методи зображення даних. Статистичний, числовий, аналітичний і графічний матеріал (таблиці, графіки, діаграми і т.п.) можна розмістити в основній частині роботи. Якщо рисунки, таблиці або приклади документів мають великий обсяг і їх не доречно наводити у тексті, то вони оформляються додатками до роботи. Якщо додатків більше ніж один, то на наступному після списку літератури аркуші великими літерами пишеться слово «ДОДАТКИ», що розміщується посередині аркуша. Кожен додаток потрібно починати з нової сторінки із зазначенням в правому верхньому куті слова «ДОДАТОК» і його позначення - великі літери українського алфавіту (А, Б, В,... і т. д.), крім Г, Є, І, І, И, Й, О, Ч, Ь. Додаток повинен мати заголовок, що записується симетрично щодо тексту із великої літери окремим рядком. У курсовій роботі на всі додатки повинні бути наведені посилання, а додатки повинні розмішуватися у тій послідовності, у якій вони згадуються у тексті. Додатки, як правило, виконуються на аркушах формату А4. За необхідності додаток може бути оформлений на аркушах формату A3. Усі додатки повинні бути наведені у змісті із зазначенням їх літер.

У всіх графічних побудовах повинні бути позначені координатні осі, а всі графіки, діаграми і т.п. пронумеровані і мати свою назву, яка зазначається під кожним із них. Таблиці також повинні мати окрему нумерацію і назви, які зазначаються перед кожною таблицею. Нумерують графіки, таблиці і всі інші ілюстрації (схеми, діаграми і т.д.) арабськими цифрами наскрізним способом (або в межах кожного розділу) для всієї роботи. Усі ілюстрації називаються рисунками. Якщо таблиця запозичена чи розрахована за даними статистичного щорічника чи іншого літературного джерела, необхідно обов'язково зробити посилання на першоджерело (за правилами оформлення посилань). При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку ставиться заголовок "Продовження таблиці 2.3" або "Закінчення таблиці 2.3", що розмішується в правій частині рядка, тобто підводиться до правого поля. За номером таблиці ставиться тире, після якого з великої літери розміщується заголовок таблиці. Після номера таблиці та в кінці заголовка таблиці крапки не ставляться. Рисунок і підрисунковий підписи оформлюються таким чином. Якщо рисунок розміщений у тексті, то після тексту пропускається один рядок і розмішується сам рисунок. Потім знову пропускається один рядок для зорового виділення рисунка в тексті та з великої літери пишеться слово «Рисунок», через пробіл записується номер рисунка, через пробіл ставиться тире й ще через пробіл розміщується назва рисунка з великої літери. Потім пропускається один - два рядки й продовжується текст. У кінці назви рисунка крапка не ставиться. Рисунки й таблиці містяться в тексті після першого згадування про них. Допускається розміщення рисунків і таблиць на окремих сторінках. Приклад оформлення таблиць і рисунків міститься в додатку Б.

Всі змінні, невідомі, константи і т.п., наведені у формулах, повинні бути хоча б один раз пояснені і розшифровані. Формули також необхідно пронумерувати. Нумерація формул здійснюється числами в круглих дужках, в тому ж рядку праворуч від самої формули. Приклад оформлення формул міститься в додатку Б .

Джерела в списку використаної літератури позиціонуються відповідно до таких принципів. В першу чергу наводяться офіційні документи, прийняті на державному, обласному, районному чи місцевому рівнях. В рамках однієї черги позиціонування здійснюється в алфавітному порядку. Обов'язковими реквізитами при цьому є: назва даного документа, ким прийнятий, дата ухвалення, орган, який його опублікував. По-друге, зазначаються книги, монографії, підручники, навчальні посібники, збірки наукових праць, навчально-методичні матеріали, джерела з періодичних видань (переважно журнальні і газетні публікації), статистичні збірники, довідники і інша аналогічна література.

Якщо книга написана одним або невеликою кількістю авторів, то в її вихідних даних на перший план виноситься прізвище і ініціали автора (прізвища і ініціали авторів). Якщо ж робота має колективний характер (велика кількість авторів) і написана під загальною редакцією одного або декількох осіб, то в її вихідних даних на перше місце виноситься назва самої книги. Таким чином, позиціонування джерел цього розділу списку літератури здійснюється в алфавітному порядку за першою буквою прізвища (але не ініціалів!) автора, як в першому випадку, або за першою буквою заголовка книги, як в другому випадку. Відмітною особливістю джерел з періодичних видань (журналів, газет) є наявність символу „//" (дві скісні риски), що стоять відразу після назви статті і безпосередньо перед назвою періодичного видання (журналу, газети і т.п.). Позиціонування цих джерел в списку літератури також здійснюється в алфавітному порядку за першою буквою прізвища автора статті. Обов'язковим є зазначення сторінок, в діапазоні яких в даному номері періодичного видання розміщена зазначена стаття цього автора. По-третє, в списку літератури наводяться джерела іноземними мовами. Позиціонування даних джерел в списку здійснюється за тими самими правилами, які застосовуються для літератури на українській та російській мові, але при цьому застосовується латинська транслітерація. Важливо пам'ятати, що для всіх літературних джерел всіх трьох черг списку зберігається безперервна наскрізна нумерація. Література в списку записується мовою оригіналу, без перекладу на українську/російську. Приклад оформлення списку літератури наведений у додатку В .

       Курсова робота повинна бути скріплена належним чином. Це передбачає, що при багаторазовому зверненні до неї вона повинна зберігати свою цілісність, тобто не розпастися на окремі аркуші. Тому роботи, аркуші яких скріплені звичайною скріпкою або взагалі не скріплені, а просто вкладені в поліетиленовий файл або папку, прийматися не будуть.

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 Список рекомендованих тем курсових робіт . Цей список не є постійним і оновлюється щорічно.

Тема курсової роботи видається викладачем

 1. Теоретичні основи національної економіки України в умовах поглиб­лення радикальних економічних перетворень.
 2. Інструментарій національної економіки і його вдосконалення на суча­сному етапі.

3. Особливості розвитку національної економіки України на сучасному

 1. етапі.

5. Базисні інститути національної економіки.

6. Ідеологічні передумови національної економіки та її вплив на організа­цію виробництва.

7. Політичні передумови національної економіки та їхній вплив на

 1. стабільність виробництва.

9. Економічні передумови національної економіки та їхній вплив на зрос­тання виробництва.

10. Організаційні передумови національної економіки та їхній вплив на стабільність і збалансованість демократичних перетворень.

 1. Основи ринкової економіки і добробуту суспільства.

12. Аналіз динаміки формування обсягів і структури сукупного економіч­ного потенціалу країни.

13. Дослідження факторів розвитку сукупного економічного потенціалу країни.

14. Національне багатство України: сутність, склад, роль і значення.

15. Нефінансові створені активи як складова частина національного ба­гатства.

16. Основні фонди галузей національної економіки: поняття, склад, фак­тори і тенденції розвитку.

 

17. Нефінансові нестворені активи — складова частина національного багатства України.

18. Нематеріяльні нестворені активи: сутність, склад, фактори і дина­міка розвитку.

19. Інвестиційний потенціал України як фактор соціяльно-економічної стабільності.

20. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні на сучасному етапі.

21. Трудовій потенціал України: сутність, структура, віддача в націо­нальній економіці.

22. Споживчій комплекс України: сутність, структура, динаміка.

23. Освітній та науковий комплекс України і проблеми його розвитку.

24. Формування фінансово-економічного механізму науки в умовах ринку.

25. Зовнішньоекономічний потенціал України і проблеми його розвитку на сучасному етапі.

26. Експортний потенціал України.

27. Проблеми прямих чужоземних інвестицій в Україну.

28. Роль і значення рекреаційного комплексу в національній економіці України.

29. Соціяльний туризм і його вплив на економічний розвиток України.

30. Інституційні чинники розвитку національної економіки

31. Загальна інфраструктура національного ринку та її проблеми в Україні.

32. Спеціялізована ринкова інфраструктура та її проблеми в Україні.

33. Державність і нація: сутність і проблеми розвитку в Україні.

34. Роль і місце держави в управлінні економікою в умовах ринку.

35. Демократія як світогляд розвитку вільного суспільства: сутність і проблеми в Україні.

36. Економічна свобода і економічний порядок: сутність і проблеми роз­витку в Україні.

37. Ринкові відносини і стратегія структурних перетворень в Україні.

38. Вплив капітаювкладень на реструктуризацію національної економіки.

39. Основи макроекономічної реструктуризації у перехідний період.

 1. Ринок і державне регулювання економіки
 2. Галузева структура економіки України
 3. Державне регулювання економіки
 4. Інфраструктура ринку. Проблеми її формування в Україні
 5. Формування української ринкової системи
 6. Національна економіка та її кількісна визначеність
 7. Планування і прогнозування національної економіки
 8. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки
 9. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки
 10. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 164;