Інвестиційні проекти: основні стадії. Будівельні проекти. Основні учасники.Основні поняття інвестиційної діяльності - інвестор, суб’єкт, об’єкт.

 

Поточний стан економіки визначається діяльністю господарюючих суб'єктів, майбутній — обсягами інвестицій у виробництво.

У результаті виготовлення продукції та надання послуг зношують­ся основні фонди підприємств: будівлі, споруди, машини, обладнання. Для їх відновлення нагромаджується амортизаційний фонд. Сума об­сягів амортизаційних фондів підприємств, нарахованих за певний пе­ріод часу, визначає обсяг коштів, необхідних для простого відновлен­ня зношених основних фондів. Основні фонди підприємств віднов­люються у процесі інвестиційної діяльності. Якщо обсяг інвестицій дорівнює обсягу амортизаційного фонду, відбувається просте від­новлення.

Інвестиційна діяльність це комплекс заходів і дій фізичних та юридичних осіб, які вкладають свої кошти (у матеріальній, фінансовій або іншій майновій формі) з метою отримання прибутку .

Інвестор - це суб'єкт інвестиційної діяльності, який приймає рішення та вкладає власні, позичені й залучені кошти в об'єкти інвес­тування.

Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути державні ор­гани влади, фізичні та юридичні особи України та інших держав.

Об'єктом інвестиційної діяльності є майно в різних формах, на яке витрачено інвестиції та яке використовується для отримання при­бутку: основні та оборотні кошти, цінні папери, науково-технічна про­дукція, інтелектуальні цінності, майнові права.

Комплекс підприємств і установ, продукція чи послуги яких сприя­ють реалізації інвестиційної діяльності, становить інвестиційний ком­плекс країни.

До нього належать:

· підприємства будівельної індустрії, промисловості будівельних матеріалів, машинобудування;

· проектні організації та установи;

· фінансові посередники — інвестиційні банки, компанії, фонди;

· органи державного управління, що регулюють діяльність суб'єк­тів інвестиційної діяльності;

· інфраструктура фондового ринку.

Увесь національний доход країни поділяється на фонд споживан­ня та фонд нагромадження. Останній є узагальненим обсягом капі­тальних вкладень усіх підприємств за рік. Його частка може станови­ти 20-30 % національного доходу. На частку державних коштівзаостанні роки в Україні припадає лише п'ята частина капітальних вкла­день, і можливе подальше її зниження.

За формами відтворення прямі інвестиції (капітальні вкладення) поділяються на такі види:

o у нове будівництво — створення нових підприємств (вироб­ництв) на нових місцях за новими проектами;

o на розширення виробництва — уведення в дію нових основних фондів, подібних до діючих, для екстенсивного збільшення об­сягів виробництва на діючих об'єктах;

o на реконструкцію - обладнання діючих виробництв новою тех­нологією та технікою за новими комплексними проектами;

o на технічне переустаткування — для підвищення технічного рівня виробництваза рахунок заміни старого обладнання на нове, продуктивніше.

За складом і характером витрат у прямих інвестиціях можна вирізнити їх технологічну структуру:

v будівельні роботи;

v монтажні роботи;

v машини та обладнання;

v проектні роботи.

Період типової реалізації інвестицій поділяється на три частини:

1) підготовку (проектні роботи, організація фінансування, погод­ження, планування та матеріально-технічне забезпечення почат­ку робіт);

2) реалізацію — створення нового матеріального об'єкта;

3) експлуатацію нового виробництва, отримання прибутку, забез­печення окупності інвестицій, подальшу роботу об'єкта.

Основні поняття проекту

Проект -одноразовий комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямований на задоволення визначеної потреби шляхом досягнення конкретних результатів при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні з чітко визначеними цілями протягом заданого періоду часу.

План -це фіксація системи цілей, задач і засобів, які перед­бачають спрямовану зміну ситуації при передбаченому стані середовища.

Програма - це запланований комплекс економічно-соціаль­них, науково-дослідницьких заходів, спрямованих на досягнення генеральних цілей або реалізацію певного напряму розвитку.

Класифікація проектів (наведено на рис.1):

Ø закласом проекту (складом і структурою самого проекту та його предметної галузі):

- монопроектокремий проект різних типів, видів та масштабів;

- мультипроект — комплексний проект, що складається з ряду монопроектів і потребує застосування багатопроектного управління;

- мегапроект — цільові програми розвитку регіонів, галузей та інших утворень, які включають до свого складу ряд моно- і мультипроектів;

Ø затипом проекту (основними сферами діяльності, в яких здійснюється проект) — технічні, організаційні, економічні, соціальні, змішані;

Ø завидом проекту (характером предметної галузі проекту) — інвестиційні, інноваційні, дослідження і розвитку, освітні, комбіновані.

До інвестиційних, як правило, належать проекти, головною метою яких є створення чи реновація основних фондів, що вимагає вкладення інвестицій. До інноваційнихпроектів належать проекти, в яких головна мета полягає в розробці й застосуванні нових технологій, ноу-хау та інших нововведень, що забезпечують розвиток систем;

Ø за тривалістю проекту (періодом здійснення проекту) — короткострокові (до 3 років), середньострокові (від 3 до 5 років), довгострокові (понад 5 років);

Ø замасштабом проекту (розмірами самого проекту, кількістю учасників та ступенем впливу на навколишнє середовище) — дрібні, середні, великі, дуже великі.

Ø за складністю (ступенем складності) — прості, складні та дуже складні.

 

Рис. 1 Класифікація проектів

 

Інвестиційні проекти: основні стадії. Будівельні проекти. Основні учасники.

ЗМ6. Інвестиційні проекти: основні стадії інвестиційного проекту.

ЗМ7. Будівельні проекти та їх основні учасники.

ЗМ8. Організації - учасники будівництва.

ЗМ9. Організаційні зв’язки між основними учасниками БП.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 234;