ОСНОВНІ СКРОРОЧЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В БОЙОВИХ ДОКУМЕНТАХОСНОВНІ УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В БОЙОВИХ ДОКУМЕНТАХ

 

Пункти управління та засоби зв'язку

 

Пункт управління (штаб): 1 - полку, 2 – бригади

 

Командно-спостережний пункт батальйону: 1 - на місці, 2 - в русі

 

 

Командно-спостережний пункт роти: 1 - в обороні і в пішому по­рядку в наступі, 2 - в русі на бойовій машині піхоти (на іншій техніці - з відповідним знаком). Командно-спостережний пункт взводу - з однією рисочкою

 

Озброєння і техніка

Кулемети: 1 - ручний, 2 - рот­ний або станковий, 3 - великока­ліберний

 

Гранатомети: 1 - ручний проти­танковий, 2 - станковий проти­танковий. З - автоматичний стан­ковий

 

Комплекси ПТКР: 7 - перенос­ний, 2-на бойовій машині

Вогнемети: 1 - легкий піхот­ний, 2 - важкий піхотний

 

Бойові машини: І - бойова ма­шина піхоти (загальне позначен­ня), 2 - бойова машина піхоти, яка оснащена мінним тралом, 3 -бронетранспортер, 4 - бойова роз­відувальна машина, 5 - броньова­на розвідувальна дозорна машина

Танки: 1 - загальне позначен­ня, 2 - плаваючий, 3 - оснащений мінним тралом, 4 - з навісним бульдозерним обладнанням

 

 

Автомобілі: 1 - загальне по­значення, 2-з причепом, 3 - са­нітарний (транспортер колісний)

Мотоцикл

Протитанкові гармати: 1 — за­гальне позначення, 2 - калібру до 85 мм, 3 - калібру до 100 мм, 4 - калібру більше 100 мм

 

 

Гармати: 1 - загальне позна­чення, 2 - калібру до 122 мм, 3 - калібру до 155 мм, 4 - калібру більше 155 мм, 5 - що застосову­ють ядерні боєприпаси

 

Самохідна гармата - загальне позначення (знак гармати - за­лежно від калібру)

 

Бойові машини реактивної ар­тилерії: 1 - загальне позначення, 2 - середнього калібру, 3 - вели­кого калібру

Міномети: 1 - загальне позна­чення, 2 - малого калібру (до 82 мм), 3 - середнього калібру (до 120 мм)

Самохідний міномет (знак мі­номета - залежно від калібру)

 

 

 

Зенітна кулеметна установка

 

Зенітні гармати: 1 - загальне позначення, 2 - малого калібру, З - середнього калібру

 

Зенітні самохідні установки: 1 - загальне позначення, 2 - з ра­діолокаційним комплексом

 

 

Зенітний гарматно-ракетний комплекс (установка)

 

 

Бойова машина зенітного ра­кетного комплексу ближньої дії. Знак - залежно від типу комп­лексу і транспортного засобу

Зенітні ракетні комплекси: 1 - загальне позначення і тішу «Стріла-2». 2 - ближньої дії, 3 - малої дальності. 4 - середньої дальності

Бойові дії та завдання військ

Рубіж (позиція) оборони, що не зайнятий підрозділами

 

Розташування підрозділу в обороні з відповідними написами: 1 - загальне позначення, 2 - ра­йон оборони (опорний пункт) тан­кового підрозділу (механізованого підрозділу - із знаками, що відповідають його техніці)

 

 

Окоп з перекритою щілиною (бліндажем), що зайнятий механі­зованим відділенням

 

 

 

Траншея з ходом сполучення

 

Танк в окопі (гармата, міномет та інші вогневі засоби - з відпо­відним знаком). Колір знака окопу такий же, як і колір знака вогне­вого засобу

 

Автомобіль в укритті (інші ви­ди техніки - з відповідними зна­ками і відповідного кольору)

 

Відкрита щілина 

 

Перекрита щілина

Вогневий рубіж танкового ба­тальйону із зазначенням номера рубежу (механізованого підрозді­лу на БМП - з відповідними зна­ками і написами)

 

 

Вогневий рубіж бронегрупи із зазначенням номера рубежу (на іншій техніці - з відповідними знаками)

 

 

Рубіж розгортання протитан­кового взводу із зазначенням но­мера рубежу (інших підрозділів -з відповідними знаками і написами)

 

Рубіж переходу в атаку (вводу в бій, розгортання для контр­атаки) механізованого і танкового підрозділів: 1 - загальне позначен­ня, 2 - механізованого підрозділу на БМП (на іншій техніці і танко­вого підрозділу - з відповідними знаками)

 

Кочуючий танк (інший вогне­вий засіб - з відповідним знаком)

 

 

Підрозділ в засаді (із зазна­ченням його належності): 1-у вогневій засаді, 2-у розвідуваль­ній засаді

 

 

Межа смуги вогню: 1 - основ­ного сектора обстрілу, 2 - додат­кового сектора обстрілу

 

 

Рубежі відкриття вогню: 1 -ПТКР, 2-з танкових гармат, 3 - із гармат БМП, 4 - із стрілецької зброї

 

Зосереджений вогонь механізо­ваної роти із зазначенням його номера і ділянок вогню взводів (танкової роти, механізованого, танкового і гранатометного взво­дів - з відповідними написами)

 

Рубіж загороджувального вог­ню гранатометного взводу із за­значенням його номера і ділянок вогню відділень

 

Фронт (рубіж), що займають підрозділи сторін в бою

 

Положення підрозділу на ви­значений час з відповідними напи­сами і знаками

 

 

 

Бойовий порядок гранатомет­ного взводу у пішому порядку (ін­ших підрозділів - з відповідними знаками)

 

 

Напрямок наступу (атаки) і контратаки підрозділу

 

Найближче завдання батальйо­ну: 1 - загальне позначення, 2 - механізованого батальйону на БМП (на іншій техніці і танкового батальйону - з відповідними знака­ми). Найближче завдання роти {взводу) - з двома (однією) ри­сочками

 

Подальше завдання батальйо­ну: 1 - загальне позначення, 2 -танкового батальйону (механізо­ваного батальйону на БМП та іншій техніці - з відповідними знаками)

 

Рубіж спішування механізова­ного підрозділу

Рубіж посадки механізованих підрозділів десантом на танки

Рубіж розгортання в баталь­йонні колони. В ротні (взводні) колони - з двома (однією) рисоч­ками

Вихідний рубіж (пункт), рубіж (пункт) регулювання, вихідний рубіж для форсування

Ділянка і пункти висадки морського десанту

 

Розмежувальні лінії: 1 - між дивізіями (бригадами), 2 - між полками, 3 - між батальйонами

 

Рубіж імовірної зустрічі з противником

 

Підрозділ, зупинений на досягнутому рубежі

 

Підрозділ відходить з рубежу, що займав

 

 

Район вогневих позицій арти­лерійського дивізіону із зазначен­ням розташування батарей (зеніт­ного дивізіону - з відповідними знаками і написом)

 

 

Артилерійська батарея на вог­невій позиції (знак гармати - за­лежно від типу і калібру)

 

Мінометна батарея на вогневій позиції (знак міномета - залежно від типу і калібру)

 

Вогонь по окремій цілі із зазна­ченням її номера

 

Удар ракетою в звичайному спорядженні

 

Зосереджений вогонь із зазна­ченням номера цілі (ділянки): 1 - ствольної артилерії. 2 - реактив­ної артилерії. Розміри цілі (ділян­ки) - в масштабі карти

Нерухомий загороджувальний вогонь із зазначенням його умов­ного найменування. Довжина ді­лянки - в масштабі карти

Колона підрозділу: 1 - загаль­не позначення, 2 - механізованої роти на БМП, 3 - танкової роти. Колона батальйону (взводу) - з трьома (однією) рисочками

 

Колона підрозділу роду військ (спеціальних військ): 1 - загальне позначення, 2 - артилерійського дивізіону, 3 - зенітного ракетного дивізіону (інших підрозділів - з відповідним знаком). Колона ба­тареї (роти) і взводу - відповід­но з двома і однією рисочками

 

Райони, які зайняті підрозділа­ми: 1 - механізованим (танковим), розвідувальним підрозділом або підрозділом тилу, 2 - підрозділом роду військ або спеціальних військ. БІ.ПЯ напису може наноситись знак, який відповідає техніці або призначенню підрозділу

 

Забезпечення бою

Ядерний удар із зазначенням потужності вибуху

 (40 кт), виду вибуху (П - повітряний, Н - на­земний або надводний, Під - під­земний або підводний), часу і дати вибуху. Радіус внутрішнього ко­ла - суцільних зруйнувань, зов­нішнього кола - ураження від­крито розташованого особового складу

Зони радіоактивного заражен­ня, що прогнозуються: А - помір­ного, Б - сильного, В - небезпеч­ного, Г - надзвичайно небезпеч­ного (за даними розвідки реальні межі) із зазначенням потужнос­ті, виду, часу і дати вибуху

 

Ділянка місцевості (район), яка заражена противником отруй­ними речовинами, із зазначенням засобу застосування (ав. - аві­ація, Р - ракети, А - артилерія, Ф - фугаси), типу ОР, часу і да­ти застосування (виявлення), на­прямку розповсюдження зараже­ного повітря (хмари)

 

 

Брід із зазначенням його гли­бини (0,8 м), довжини (120 м), характеру дна (Т - тверде, П -піщане, В - в'язке) і швидкості течії (0,5 м/с)

Протитанкове мінне поле (роз­міри - в масштабі карти)

 

Протипіхотне мінне поле (роз­міри - в масштабі карти)

Бригадний (полковий) склад із зазначенням його належності і виду (Пал. - пального, П - про­довольчий, ВТМ - військово-тех-нічного майна, АБТМ - автобро­нетанкового майна, А - артиле­рійський)

 

Медичний пункт бригади (пол­ку) із зазначенням належності

 

Медичний пункт батальйону із зазначенням належності

 

Медичний пост роти із зазна­ченням належності

 

 

ОСНОВНІ СКРОРОЧЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В БОЙОВИХ ДОКУМЕНТАХ

                  (Бойовий статут Сухопутних військ. Ч 2, стор. 220-223)

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 252; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ