Матеріали післяаудиторної самостійної роботи.Тематика УДРС та НДРС:

  • САРС: клінічні та епідеміологічні особливості .
  • Сучасні погляди на специфічну профілактику ГРВЗ

 

 

Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів

Орієнтовна карта для організації самостійної роботи студентів з навчальною                                             літератури      

Навчальні завдання Вказівки до завдання
Повторити: Анатомія   Гістологія Мікробіологія   Фізіологія     Патофізіологія   Патологічна анатомія     Фармакологія   Пропедевтика внутрішніх хвороб Неврологія   Клінічна фармакологія   Реанімація та інтенсивна терапія Будова ротоглотки, носа, гортані, трахеї, бронхів, легень, серця, нервової системи Будова слизової оболонки носа, гортані, ротоглотки, трахеї, бронхів. Властивості респіраторних вірусів ; методи специфічної діагностики ГРВІ. Інтерпретувати результати специфічних методів діагностики ГРВІ. Параметри фізіологічної норми органів і систем людини; показники лабораторного обстеження в нормі (заг. ан. крові, сечі, біохімія крові, параметри КОС, електролітів тощо). Механізм порушення функцій органів і систем при патологічних станах різного генезу. Зміни  слизової оболонки ротоглотки, мигдаликів, носа, лімфатичних вузлів, епітелію ниркових канальців, структури центральної та периферичної нервової системи, міокарду. Визначати місцеві зміни Групи препаратів, що застосовуються для лікування захворювання, дозування (разове та добове), їхні побічні ефекти, протипокази і т.д. Методи та основні етапи клінічного обстеження хворого. Симптоми та синдроми захворювання. Патогенез, клінічні ознаки токсичного набряку мозку, арахноїдиту, синдрому Гійєна –Барре, поліневритів. Фармакокінетику і фармакодинаміку противірусних препаратів, антибіотиків, засобів патогенетичної терапії. Особливості лікування в залежності від віку, індивідуальних особливостей хворого. Невідкладні стани: гостра дихальна недостатність, набряк головного мозку – діагностика, критерії оцінки тяжкості, заходи невідкладної допомоги.
Вивчити: 1. Етіологію ГРВЗ 2. Епідеміологію ГРВЗ     3. Патогенез 4. Клініку     5. Диференціальну діагностику ГРВЗ. 6. Лікування 7. Профілактика   Збудники ГРВЗ, їх особливості. Механізм, шляхи передавання, сприйнятливість людини до збудників ГРВЗ. Відобразити схему механізму передачі збудників ГРВЗ Назвати основні фактори патогенності, вірусів, що є збудниками ГРВЗ, їх тропність Перелічити основні етапи патогенезу ГРВЗ. Графічно відобразити перебіг ГРВЗ. Поясніти патогенез основних клінічних симптомів грипу Перелічити основні діагностичні критерії Заповнити таблицю диференціальної діагностики грипу з іншими ГРВЗ. Назвати основні напрямки лікування ГРВЗ та препарати для їх забезпечення Перелічити методи загальної та специфічної профілактики грипу.  

Література з теми заняття:

Основна:

Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби – Київ: Здоров”я, 2001. – Т.1 –с. 322-380.

Інфекційні хвороби/За ред. Тітова М.Б. – Київ: Вища школа,1995. – с.241-258

Руководство по инфекционным болезням/Под ред. Лобзина Ю.В. –Санкт-Петербург: Фолиант,2003.- с. 21-38.

Шувалова Е.П. Инфекционные болезни. – Ростов н/Д.: Феникс, 2001. – 959 с.

Допоміжна:

Гавришева Н.А., Антонова Т.В. Инфекционный процесс. Клинические и патофизиологические аспекты. – СПб.: Специальная литература, 1999. – 255 с.

Иммунология инфекционного процесса: Руководство для врачей/Под ред. Покровского В.И., Гордиенко С.П., Литвинова В.И. – М.: РАМН, 1994. – 305 с.

Клинико-лабораторная диагностика инфекционных болезней: Руководство для врачей. – СПб.:Фолиант,2001. –384 с.

В.И.Покровский, С.Г.Пак, Н.М. Брико, Б.К. Данилкин Инфекционные болезни и епидемиология-Москва,ГЗОТАР,2004.с.344-371.

 


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 344; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ