Матеріали доаудиторної самостійної роботи.МОЗ УКРАЇНИ

Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця

Кафедра інфекційних хвороб

 

Затверджено

на методичній нараді

“____” _____________ 2012 р.

Зав. кафедри, д мед. н.                                                            Голубовська О.А.

 

М Е Т О Д И Ч Н А Р О З Р О Б К А

 практичного заняття з інфекційних хвороб для самостійноі роботи студентів

IV курсу медичних факультетів (VII-VIII семестр)

Тема: ГРВЗ

 

 

Р.

 

1.Актуальність теми:

Щорічно (за даними ВООЗ) на інфекційні хвороби в світі хворіють 40 млн. людей, з них 90% припадає на ГРВЗ. Кожен дорослий в середньому 2 рази на рік хворіє на грип, або ГРВЗ, школяр – 3 рази, дошколяр – 6 разів. В практичній медицині ГРВЗ займають особливе місце серед інших хвороб людини ще за однієї причини. Як і у відношенні інших поширених хвороб, діагноз ГРВЗ часто виставляється без достатніх на те підстав. Частота помилок при діагностиці ГРВІ складає 50%. Разом з тим, діагноз ГРВЗ може мати місце лише в тому випадку, якщо при обстеженні хворого лікар визначає ознаки враження дихальних шляхів. Проте необхідно пам’ятати, що респіраторний синдром можуть спричинювати не лише віруси, а й бактерії, мікоплазми, хламідії, рикетсії. Тоді уся ця група отримує назву «ГРЗ» .

Актуальність цих інфекцій підкреслюють наступні їх особливості:ці збудники поширені повсюдно;

-      контагіозність захворювань висока, сприйнятливість загальна, як наслідок – масовість захворювань;

-      перенесена вірусна інфекція відкриває доступ бактеріальній інфекції, звідси часті бактеріальні ускладнення;перенесені вірусні захворювання сприяють формуванню хронічних процесів не лише в дихальних шляхах, але й в інших органах і системах;

- вірусна інфекція може стати причиною розвитку гломерулонефриту, міокардиту;

-      багато респіраторних вірусів здатні персистувати в організмі, періодично викликаючи загострення, доведено, що деякі з них можуть бути причиною розвитку повільних інфекцій.   

Такі відносно нові хвороби , як САРС можуть мати тяжкий перебіг і характеризуються високою летальністю.

 

2.Навчальні цілі заняття ( з вказівкою рівня засвоєння, що планується):

2.1.Студент повинен мати уявлення (ознайомитися):                                       a-1

· мати уявлення: про місце ГРВЗ в структурі інфекційних хвороб, історію вивчення, науковий внесок закордонних та вітчизняних вчених в історію наукових досліджень у цій галузі.

· ознайомитися: із статистичними даними щодо поширеності парагрипу, риновірусної, респіраторно-синцитіальної (РС) та аденовірусної інфекцій, летальності, частоти ускладнень в Україні і в світі на сьогодні.

2.2.Студент повинен знати:                                                                               а-2

· етіологію грипу, фактори патогенності збудників ГРВЗ;

· епідеміологію парагрипу, рино-вірусної, респіраторно-синцитіальної та аденовірусної інфекцій;

· патогенез ГРВЗ;

· клінічні прояви парагрипу, рино-вірусної, РС- та аденовірусної інфекцій;

· патогенез, термін виникнення і клінічні прояви ускладнень парагрипу, риновірусної, РС-ї та аденовірусної інфекцій ;

· діагностику ГРВЗ;

· принципи лікування;

· принципи профілактики;

· покази до призначення антибактеріальних препаратів;

· покази до госпіталізації хворих на ГРВЗ.

Студент повинен вміти:                                                                                  а-3

Оволодіти навичками:

1. Методикою обстеження хворого на ГРВЗ;

2. Методикою забору матеріалу для специфічного (РІФ, ІХА) обстеження;

                                Оволодіти вміннями:

1. Вміти провести клінічне обстеження хворого на ГРВЗ;

2. Вміти призначити та інтерпретувати результати лабораторного обстеження хворого на          ГРВЗ;

3. Вміти провести диференціальну діагностику ГРВЗ;

4. Вміти скласти індивідуальний план лікування;

5. Вміти надати невідкладну допомогу при несправжньому крупі, набряку легень, ННГМ, синдромі Гійєна-Барре, синдрому Рея;

 

   2.4. Творчий рівень (для найбільш здібних студентів):                                           а-4

· розвивати творчі здібності студентів в процесі проведення клінічних досліджень, аналізу наукових джерел;

· залучати студентів до роботи у студентському науковому гуртку кафедри;

· запропонувати теми для УДРС та НДРС з найбільш актуальних питань, наприклад: „Гострий респіраторний дистрес-синдром”, «Синдром Рея», «Синдром Гійєна-Барре» тощо.

 

2.5. Виховні цілі (цілі розвитку особистості):

· Розвинути деонтологічні уявлення в процесі вивчення теми. Вміти дотримуватись правил поведінки біля ліжка хворого, принципів лікарської деонтології. Оволодіти вмінням встановлювати психологічний контакт з хворим і його родиною.

· Розвинути відчуття відповідальності за своєчасність та професійний рівень дій лікаря.

 

Матеріали доаудиторної самостійної роботи.


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 483;