Как производится генерирование элементов форм в представлении MVC-приложения с помощью HTMLHelper?Приведите пример сокрытия данных с помощью методов HTMLHelper.

Как осуществить генерирование встроенных элементов с помощью свойств модели MVC-приложения? Приведите пример.

(MVC бағдарламасының үлгі сипаттарын пайдаланып кіріктірілген элементтерді қалай жасау керек? Мысал келтіріңіз.)

User.cs деп аталатын жаңа класс файлы төмендегі мысалда көрсетілген Модельдер қалтасында жасалды:

using System;

using System.ComponentModel;

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

NamespaceMvcModels.Models

{

PublicpartialclassUser

{

publicint UserId { get; set; }

   [DisplayName("Имя")]

publicstring FirstName { get; set; }

   [DisplayName("Фамилия")]

publicstring LastName { get; set; }

   [DisplayName("Дата рождения")]

   [DataType(DataType.Date)]

public DateTime BirthDate { get; set; }

   [DisplayName("Адрес")]

public Address HomeAddress { get; set; }

   [DisplayName("Подтвердил регистрацию?")]

publicbool IsApproved { get; set; }

   [DisplayName("Роль")]

public Role Role { get; set; }

}

PublicclassAddress

{

   [DisplayName("Адрес 1")]

publicstring Line1 { get; set; }

   [DisplayName("Адрес 2")]

publicstring Line2 { get; set; }

   [DisplayName("Город")]

publicstring City { get; set; }

   [DisplayName("Почтовый индекс")]

publicstring PostalCode { get; set; }

   [DisplayName("Страна")]

publicstring Country { get; set; }

}

}

Home контроллері да анықталады, кодтары төмендегі мысалда көрсетілген. Бұл контролер пайдаланушы құралымдары мен UserId сипатының мәніне негізделген бір пайдаланушы объектісін таңдауға мүмкіндік беретін Index() әрекетін анықтайды:

PublicclassHomeController : Controller

{

private List<User> UserCollection = new List<User> {

new User {UserId = 1, FirstName = "Иван",

           LastName = "Иванов", Role = Role.Admin},

new User {UserId = 2, FirstName = "Петр",

           LastName = "Петров", Role = Role.User},

new User {UserId = 3, FirstName = "Сидор",

           LastName = "Сидоров", Role = Role.User},

new User {UserId = 4, FirstName = "Вася",

           LastName = "Васильев", Role = Role.Guest}

   };

Index () әдісін қолдау үшін төмендегі мысалда келтірілген мазмұны /Views/Index.cshtml құрылды. Пайдаланушы үлгісінің кейбір қасиеттерінің мәндерін көрсету үшін үлгіні қолданады.

@model MvcModels.Models.User

@{

ViewBag.Title = "Index";

}

<h2>Данные пользователя</h2>

<div><label>ID:</label>@Html.DisplayFor(m =>m.UserId)</div>

<div><label>Имя:</label>@Html.DisplayFor(m => m.FirstName)</div>

<div><label>Фамилия:</label>@Html.DisplayFor(m => m.LastName)</div>

<div><label>Роль:</label>@Html.DisplayFor(m => m.Role)</div>

Как использовать строго типизированные данные в встроенных HTMLHelper. Перечислите основные строго типизированные встроенные помощники HTMLHelper.

Как применить встроенный помощник выбора вариантов действия в MVC-приложения с помощью HTMLHelper? Приведите пример.

Asp.net mvc 4 де helper лерді қолдану үшін System.Web.Mvc.HtmlHelper. кітапханасынан пайдаланамыз. Бізге кей кездері html кодтың өте көптігі қолайсыздық тудырады, razor дағы осы мәселені шешу үшін біз керемет ұйымдастырылан 2 блок бар олар арқылы біз

.cshtml файлына helper құруға мұмкіндік береді.

Олар блок @function @helperблоктары солардан @helperблогына тоқталатын болсақ.

Блок @helpers

@functionsблогында кемшілік бар ол онда жазылған функцияларды htmlкодқа тікелей қоя алмаймыз Razor дын класстарынан пайдаланады.
Бұл міндетті @helpers блогы атқарады.
хелпер жариялайық:
@helper Email(string address, string name = null)
{
<a href="mailto:@(address)">@(name ?? address)</a>
}және @Email("google@gmail.ru")ды қолданамыз.

МумкіндікЖийі қолданатынхэлпер және функцияларды бір.cshtml-файлына сақтап, Helpers.cshtml сияты ат бере аламыз, оны AppCode папкасына орналастырсақ кез келген кезде қалаған html кодына қоя аламыз:
@Helpers.Email("some state")


Дата добавления: 2018-02-15; просмотров: 277; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:


Мы поможем в написании ваших работ!