Випишіть з прислів’їв антоніми.

Г РУПИ СЛІВ ЗА ЗНАЧЕННЯМ : СИНОНІМИ , АНТОНІМИ , Синонім и, антоніми, ОМОНІМИ . О ЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СЛОВНИКОМ СИНОНІМІВ / АНТОНІМІВ

Ой, яка чудова українська мова!

Де береться все це? Звідкіля і як? Є в ній ліс, лісок, лісочок, пуща, гай,

діброва, бір, перелісок, чорноліс.

Є іще й байрак.

І така ж розкішна і гнучка, як мрія.  Можна звідкіля і звідки,

можна і звідкіль,

є у ній хурделиця, віхола, завія, Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль.

О. Підсуха

ВИВЧІТЬ! Слова, які однакові за звучанням і написанням, але різні за лексичним значенням, називають омонімами. НАПРИКЛАД: кран – кран; коса – коса.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ! Порівняйте
Багатозначне слово Омоніми
Крило (птаха, літака). Лексичні значення цього слова пов’язані між собою, випливають одне з одного. Кран (умивальника); кран (підйомний). Ці слова не пов’язані між собою лексичним значенням.

 

Омоніми потрібно  відрізняти  від  багатозначних слів!


ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ!

308. Складіть і запишіть речення з омонімами, уникаючи двозначності.

1. Бал (шкільна оцінка) – бал (вечір відпочинку); балка (яр з пологими схилами) – балка (колода).

2. Лютий (назва місяця) – лютий (злий);

череда (рослина) – череда (гурт свійських тварин).

309. Прочитайте каламбури, побудовані на омонімії. Доведіть, що слова, які однаково пишуться й вимовляються, – омоніми.

1. Хто це там навколо хижі Протоптав глибокий слід? Може, близько звірі хижі? Обережним бути слід!

2. «Нас з Китом у морі кілька!» – похвалилась Крабу Кілька.

(Г.Гарченко)

310. Спробуйте скласти подібні жартівливі віршики з омонімами. Визначте, у яких парах словосполучень є багатозначні слова, а в яких – омоніми. За потреби скористайтеся тлумачним словником.

1. Теплий день, теплий погляд. 2. Степова чайка, пливе чайка. 3. Веселі діти, нікуди діти. 4. Чиста совість, чиста тарілка. 5. Перлова крупа, перлове намисто. 6. Чашечка квітки, чашечка для кави. 7. Вити гніздо, голосно вити. 8. Склад будматеріалів, склад слова.

311. Спишіть речення. Визначте, якими членами речення в них є омоніми. Підкресліть їх.

v Читайте байку для науки.

v Мама купила дочці на халат зелену байку.

v За рідний край і життя віддай.

v Правда – край порога, а неправда – біля столу.

(УНТ)

v Виплива на сині ріки ясен місяць іздаля.

(М.Рильський)

v Сичі в гаю перекликались,

Та ясен раз у раз скрипів. (Т.Г.Шевченко)

181


ВИВЧІТЬ! Синоніми – це слова, різні за звучанням, але однакові чи близькі за лексичним значенням. НАПРИКЛАД: красивий, гарний, привабливий, чарівний, чудовий. Синоніми утворюють синонімічні ряди. У синонімічному ряду є опорне (стрижневе) слово, яке виражає найзагальніше значення синонімів. У словнику синонімів його подають першим.

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Здебільшого частини мови .
синоніми
належать до                   однієї
Кожне значення багатозначного слова має «свої» синоніми. ПОРІВНЯЙМО: тихий чоловік – слухняний, лагідний, мовчазний; тихий голос – слабкий, приглушений, ледве чутний; тихий хід – безшумний, повільний, неквапливий.

 

 

ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ!

312. Знайдіть і випишіть синоніми, визначте, якими частинами мови вони виражені.

Гармидер, галас, гам у лісі.

Багрянець вечірньої зорі палав, мигтів, палахкотів. Дерева ніби заціпеніли, скрізь було тихо, спокійно.

313. Доберіть по 2–3 синоніми до кожного з поданих слів. Утворені синонімічні ряди запишіть. Визначте відмінність у відтінках лексичного значення синонімів одного з рядів.

Радісний, ввічливий, думати, завірюха, повільно.

314. З двома синонімами одного ряду (на вибір) складіть і запишіть речення. У якому рядку вказані слова становлять синонімічний ряд?

1. Високо, низько, височина, низина, рівнина.

2. Височина, вишина, висота, височінь, вись.

3. Високий, височенький, високість, високогірний, високогір’я.

4. Висотний, висотник, верховина, верхівка, верхів’я.

5. Вишитий, вишивка, вишивання, вишиванка, вишиваний.

 

182


 

 

315. Доберіть такі слова, щоб вони у вірші римувалися. Спишіть, розкриваючи дужки.

Як виросту, збудую (дім, хату, будиночок),

На хаті колесо (прикріплю, приладнаю, приб’ю), А там я поселю (крилату, летючу),

Лелечу, клекітну (пару, сім’ю, родину). Нехай розводиться, (селиться, гніздиться). По всіх деревах і (будинках, хатах, оселях),

Нехай мені щоночі (здається, сниться, вживається), Що я літаю наче (птиця, птах).

 

ПОПРАЦЮЙТЕ В ПАРАХ (ГРУПАХ)

316. Складіть діалог між друзями, які відвідали зоопарк, а тепер діляться враженнями від побаченого. У репліках використайте подані синоніми.

Рухливий, жвавий, моторний, верткий; шумний, гомінливий, галасливий; пухнастий, волохатий, кошлатий; добрий, приязний, привітний.

 

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ!

317. Відредагуйте речення, замінивши одне зі спільнокореневих слів синонімом. Відредаговані речення запишіть. Розкажіть про роль синонімів у мовленні.

1. Мама робила в лікарні й пишалася своєю роботою. 2. Сніжна заметіль замела все навколо. 3. Навіть у вихідний день до школи прийшло багато школярів. 4. Помітивши за вікном товариша, хлопець непомітно вислизнув з хати. 5. У повідомленні повідомлялося про новий кінофільм.

 

ВИВЧІТЬ! Антоніми – це слова з протилежним лексичним значенням. Антоніми завжди виступають парами і є словами тієї самої частини мови. НАПРИКЛАД: чорний – білий, день – ніч, вгорі – внизу, іти – стояти. Багатозначне  слово  може  мати  кілька  антонімічних

 

183


пар. ПОРІВНЯЙМО: тихий (який здійснюється повільно) – швидкий; тихий (який звучить слабо) – голосний; тихий (без хвилювання) – тривожний.

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Слова типу старий – нестарий не є антонімами, бо перше слово стверджує наявність ознаки, а друге – просто її заперечує, але слова воля – неволя, друг – недруг є антонімами, бо в цих випадках префікс не­ формує слово з новим лексичним значенням.

 

ПРАГНЕМО ЗНАТИ БІЛЬШЕ!

Антоніми допомагають:

· чітко розрізнити поняття;

· висловити протилежні думки;

· яскраво й образно показати різні явища.

 

ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ!

Випишіть з прислів’їв антоніми.

v *Краще гірка правда, ніж солодка брехня.

v *Добро пушить, а лихо сушить.

v *Зроби сьогодні те, що хочеш відкласти на завтра.

v *Мала праця краща за велике безділля.

v *Гірко зароблено, солодко їсться.

v *Вченому світ, невченому тьма.

v *Знайти друга легко, важко – вберегти.

v *М’яко стеле, та твердо спати.

319. До вказаних слів доберіть антоніми з довідки. Прочитайте ключове слово, що утвориться з перших літер антонімів.

Пасивний – … День – … Голосно – Песиміст – … Вчений – … Колективний – … Войовничий – …

ДОВІДКА: оптиміст, активний, миролюбний, ніч, тихо, індивідуальний, неук

184


 

ПОДУМАЙТЕ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДЬ!

320. ЧОМУ ТАК? Поміркуйте, чому слова в першій парі є антонімами, а в другій – ні.

1. Північ – південь.

2. Північ – схід.

 

ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ!

321. Спишіть прислів’я, вставляючи в кожному з них пропущений антонім.

1. Не несися високо, бо ... сядеш. 2. Хоч далеко, та ходить легко, а хоч ..., та ходить слизько. 3. Лучче з доброго коня впасти, ніж на ... їхати. 4. Мудрого шукай, ... обходь. 5. Дешеву юшку надвір виливають, а ... поїдають. 6. Праця чоловіка годує, а ... марнує.

Виконайте синтаксичний розбір останнього речення.

ВИКОНАЙТЕ ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ!

322. Складіть і запишіть діалог (6–7 реплік) на тему «Погода». Використайте в діалозі порівняння, а також подані або дібрані самостійно антонімічні пари.

Спекотно – холоднувато; північний – південний; вранці – ввечері; радісно – сумно.

 

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ! Лексичний розбір слова 1. Поясніть лексичне значення слова. 2. Визначте, однозначним чи багатозначним є слово. 3. Визначте, у прямому чи переносному значенні вжито слово. 4. Доберіть до нього синоніми, антоніми (якщо можливо), назвіть його омоніми (якщо є).

 

185


 

ВИКОНАЙТЕ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ!

323. Прочитайте текст. Визначте основну думку. Спишіть перший абзац. Підкресліть орфограми. Виконайте усно лексичний розбір слів великий і шовковий, ужитих у списаному уривку.

Поклик лелечий

На довгих ніжках ішов великий птах. Я впізнав у ньому лелеку, званого ще бузьком. Тільки чому він записався в пішоходи, замість того, щоб міряти крилами небесні простори? І чому йде по втоптаному сніжку так, як міг би йти по шовковій луговій траві?

Біля колодязя, де сріблилася намерзлою кригою вода, лелека спинився. Стрельнув довгою шиєю в один та другий бік, тоненько клацнув дзьобом. І потягнувся поглядом у вечірні небеса. Може, йому вже причувався в сизій висоті поклик лелечий. Але ще не час повертатися лелекам додому, ще не пора озиватися в глибоких небесах. Наприкінці серпня він не зміг одлетіти з побратимами до вирію, бо переламав крило, а тому й зостався на догляд дітей у людському гнізді. (За Є. Гуцалом)

ЛІНГВІСТИЧНА ГРА

324. Прочитайте вірші, назвіть групи слів за значенням.


*Був один з них працьовитий, Ну, а другий хвальковитий, Третій був ледачий дуже.

Слухай казку про них, друже. День і ніч брати сварились

І ніколи не мирились. Все, що перший будував, Другий миттю руйнував.

Той мовчить, а той кричить, Той хоробрий і правдивий, Той брехливий, полохливий. Дуже горді й незалежні, Абсолютно протилежні.

У мові вони живуть,


*Хто порівнятися може зі мною:

Я і прекрасний, чарівний, казковий,

Роблю все скоро, швидко, раптово.

Є в мене хата, будинок і дім І звуть мене _.

*Розрізняти нас не кожен може – Звуки всі і наголос в нас той же, А приглянься: як поміж братами, Є відмінність і між нами.


Їх  


звуть.


 

 

186


 

 

КОНТРОЛЬНО- ОЦІНЮВАЛЬНИЙ БЛОК

1. Які групи слів за значенням ви знаєте?

2. Що таке омоніми? Наведіть приклади.

3. Чи  відрізняються багатозначні слова й омоніми? Наведіть приклад.

4. Що таке синоніми? Синонімічний ряд?

5. Які слова називаються антонімами? Наведіть приклад. Чи кожне слово має антонім?

6. Які  словники  допоможуть  знайти  омоніми,  синоніми, антоніми?

 

1. Синоніми – це слова:

а) різні за звучанням, але однакові чи близькі за значенням;

б) протилежні за значенням;

в) однакові за звучанням, зовсім різні за значенням; г) схожі за звучанням, але зовсім різні за значенням.

2. Знайдіть групу слів, які є синонімами: а) брудно, охайно, скрутно;

б) солдат, боєць, воїн; в) ніч, день, денний;

г) бити, квапитись, читати.

3. Знайдіть синонім до слова азбука: а) алфавіт;

б) кросворд; в) азбест;

г) каламбур.

4. Антоніми – це слова:

а) протилежні за значенням;

б) різні за звучанням, але однакові чи близькі за значенням;

в) однакові за звучанням , але різні за значенням;

г) схожі за звучанням, але зовсім різні за значенням.

5. Знайдіть антонім до слова ТИХИЙ у словосполученні ТИХИЙ ГОЛОС:

а) гучний; б) вітряний;

в) неспокійний; г) розбурханий.

6. Знайдіть пару речень з омонімами:

 

 

187


а) Щебет солов’їв заснув.  Говір галок пробудився.

б)  Високо  десь  гусиний  лине  ключ.  На  столі  лежав великий, старовинної різьби ключ.

в) Ярославна вдивляється в далечінь, чи не з’явиться дорогий ладо. Але порожньо на дорозі.

7. Омоніми – це слова:

а) схожі за звучанням, але різні за значенням;

б) однакові за звучанням, але зовсім різні за значенням;

в) протилежні за значенням.

8. Знайдіть антонім до слова РАДІТИ:

а) сумувати;

б)жартувати; в)веселитися г)співчувати

9. Знайдіть синонім до слова КРИЧАТИ:

 а) галасувати;

б) радіти;

в)говоритиг) співати.

10. Знайдіть речення з антонімами:

а) Вночі спить на землі, а вранці тікає.

б) Вранці я часу не маю.

в) Люди стали скрізь такі щирі, сердечні, довірливі.

г) Спіють яблука і зріє виноград.

 

 


Дата добавления: 2020-11-23; просмотров: 365; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:
Мы поможем в написании ваших работ!