Тема 12. Стратегічний аналіз фінансового ризику та шляхи йогоЗниження

 

Завдання 1

        Наведіть приклади можливого ризику упущеної вигоди при управлінні:

        а) пасивами;

        б) активами;

        в) прибутком.

 

Завдання 2.

Порівняти наступні проекти й обрати най­менш ризикований. Визначити ефективність кожного про­екту за показниками рентабельності, внутрішньої норми доходу та терміну окупності. За результатами аналізу зробити висновки. 

Характеристика грошових потоків за проектами:

Проект А: -1220; 610; 830; 900; 900.

Проект Б:-2000; 1130; 1140.

Проект В: -890; 460; 590; 610. .

Завдання 3

     Визначити й охарактеризувати поняття ризику і його значення для прогнозування структури капіталу:  види ризику; методи його оцінки;  портфель ризиків.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Сутність і значення фінансового аналізу. Його основні цілі, задачі, принципи.

2. Зовнішній фінансовий аналіз: його сутність, задачі, особливості.

3. Внутрішній фінансовий аналіз: його сутність, задачі, особливості.

4. Види фінансового аналізу: повний, тематичний, попередній, поточний, ретроспективний.

5. Типи економічних показників, що використовуються у фінансовому аналізі.

6. Моделі та методи фінансового аналізу.

7. Характеристика та сутність предикативних та нормативних моделей фінансового аналізу.

8. Формалізовані та неформалізовані методи дослідження фінансового стану підприємства.

9. Трендовий аналіз, його сутність та основні форми.

10. Регресивний аналіз .

11. Порівняння – як основний прийом фінансового аналізу: його сутність, значення. Вимоги, що висуваються до порівняльних величин.

12. Вертикальний аналіз, його сутність на основні форми.

13. Аналіз відносних показників, його сутність та основні форми.

14. Порівняльний аналіз, його сутність та основні форми.

15. Факторний аналіз, його сутність та основні форми.

16. Розрахунок середніх величин у фінансовому аналізі.

17. Кількісні методи фінансового аналізу.

18. Типи детермінування, що використовуються у фінансовому аналізі.

19. Прийоми детермінованого моделювання факторних систем.

20. Метод найменших квадратів, що використовується в фінансовому аналізі.

21. Засоби перевірки вірогідності коефіцієнтів у фінансовому аналізі.

22. Кругообіг фінансових ресурсів підприємства. Характеристика його основних етапів.

23. Предмет, об‘єкт, суб‘єкти фінансового аналізу.

24. Схема проведення фінансового аналізу.

25. Характеристика форм фінансової звітності: “Звіт про фінансові результати”

26. Характеристика форм фінансової звітності: “Звіт про рух грошових коштів”.

27. Значення бухгалтерського балансу для здійснення фінансового аналізу.

28. Основні форми фінансової звітності. Вимоги, що висуваються до складання бухгалтерської звітності.

29. Характеристика форм фінансової звітності: “Звіт про власний капітал”.

30. Сутність, мета, етапи експрес-аналізу фінансового стану підприємства.

31. Види взаємозв‘язку форм фінансової звітності.

32. Характеристика основних показників фінансового стану підприємства.

33. Фактори, що впливають на фінансовий стан підприємства.

34. Аналіз активів підприємства.

35. Аналіз активів та пасивів підприємства.

36. Деталізований аналіз фінансового стану підприємства.

37. Оцінка структури і динаміки фінансового стану за допомогою порівняльного аналітичного балансу. Ознаки “гарного” балансу з точки зору підвищення ефективності.

38. Оцінка майнового положення: методика розрахунку основних показників, їх інтерпретація.

39. Поняття фінансової гнучкості підприємства.

40. Аналіз основних показників ліквідності підприємства та їх характеристика.

41. Розрахунок індексу ліквідності підприємства.

42. Показники оцінки ліквідності та платоспроможності, методика їх розрахунку, економічна інтерпретація. Фактори, що впливають на нормативний рівень коефіцієнту поточної ліквідності.

43. Нормативні значення основних показників ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства.

44. Попередня оцінка платоспроможності і ліквідності підприємства.

45. Попередня оцінка платоспроможності та фінансової стійкості позичальника.

46. Аналіз поточної платоспроможності компанії.

47. Оцінка платоспроможності підприємства.

48. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

49. Система відносних показників, що характеризують стійкість фінансового стану, алгоритм їх розрахунку, економічна інтерпретація.

50. Якісний і кількісний рівень оцінки ділової активності підприємства.

51. Основні показники оцінки рентабельності, їх характеристика

52. Стійкість підприємства, види стійкості, фактори, що впливають на її рівень.

53. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості.

54. Типи фінансової стійкості (абсолютний, нормальний, нестійкий, кризовий фін. стан), їх характеристика. Причини неплатежів.

55. Задачі, основні напрямки, інформаційне забезпечення аналізу оборотних коштів підприємства.

56. Економічна сутність оборотного капіталу; його основні елементи.

57. Види аналізу оборотних коштів.

58. Методи розрахунку фінансово-експлуатаційної потреби в оборотному капіталі.

59. Класифікація оборотного капіталу.

60. Аналіз джерел формування, структури та розміщення оборотного капіталу.

61. Розрахунок причин змін загальної суми власних оборотних коштів за звітний період.

62. Розрахунок достатності власних оборотних коштів.

63. Види та аналіз іммобілізації оборотних коштів

64. Розрахунок причин утворення надлишку (нестачі) власних оборотних коштів.

65. Аналіз ненормованих оборотних коштів та їх джерел.

66. Аналіз залишку (нестачі) власних оборотних коштів у господарському обороті.

67. Аналіз планових розмірів запасів нормованих оборотних коштів в цілому.

68. Аналіз поточних активів підприємства за групами ризиків.

69. Обґрунтувати і графічно зобразити залежність ліквідності та прибутку від величини оборотного капіталу.

70. Оцінка фінансових явищ, які обумовлюють лівобічний ризик втрати ліквідності та зниження ефективності.

71. Оцінка фінансових явищ, які обумовлюють правобічний ризик втрати ліквідності та зниження ефективності. Основні варіанти впливу на рівні ризику.

72. Види стратегії фінансування поточних активів: ідеальна, агресивна, консервативна, компромісна.

73. Причини та наслідки зміни структури поточних активів.

74. Задачі, основні цілі аналізу стану виробничих запасів. Ознаки незадовільної системи контролю ресурсів.

75. Зміст аналітичної роботи щодо формування та використання товарно-матеріальних запасів. Оцінка оборотності виробничих запасів.

76. Економічна сутність дебіторської заборгованості; причини її виникнення, фактори, що впливають на її величину.

77. Основні напрямки аналітичної роботи щодо управління дебіторською заборгованістю: аналіз вікової структури та оборотності дебіторської заборгованості, оцінка можливості надання знижки та умов отримання і надання кредиту.

78. Засоби прискорення одержання коштів від дебіторів Яким із цих засобів Ви віддаєте перевагу?

79. Аналіз кредиторської заборгованості.

80. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.

81. Стан і структура кредиторської заборгованості та її аналіз.

82. Аналіз оборотності та ефективності використання коштів.

83. Економічна сутність та значення фінансового аналізу в процесі управління грошовими активами.

84. Основні завдання попереднього аналізу управління грошовими активами.

85. Сутність прямого методу аналізу руху грошових коштів, способи його здійснення, переваги та недоліки.

86. Основні причини невідповідності величини притоку грошових коштів сумі отриманого прибутку.

87. Сутність непрямого методу аналізу руху грошових коштів, послідовність його здійснення.

88. Класифікація вхідних та вихідних грошових потоків в розрізі господарської, інвестиційної та фінансової сфери. Основні напрямки використання інформації про рух грошових коштів.

89. Сутність, основні етапи здійснення перспективного аналізу грошових потоків.

90. Порядок визначення залишків грошових активів у відповідності з моделями Баумоля та Міллера-Ора.

91. Ануїтети та дисконтування грошових потоків підприємства.

92. Основні завдання та зміст стратегії управління грошовими активами. Основні резерви прискорення обороту грошових коштів.

93. Методи оцінки інвестиційних проектів: метод визначення строку окупності, чистого приведеного ефекту, індексу рентабельності.

94. Методи оцінки інвестиційних проектів: метод розрахунку норми рентабельності інвестицій.

95. Аналіз альтернативних проектів, пов‘язаних з інвестиційною діяльністю.

96. Оптимізаційна модель розподілу інвестицій по декільком проектам.

97. Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції та ризику.

98. Рейтингова оцінка надійності партнера.

99. Характеристика основних складових власного і залученого капіталу: основні відмінності між ними.

100. Аналіз використання капіталу підприємства.

101. Аналіз руху капіталу підприємства.

102. Аналіз майна та капіталу підприємства.

103. Розрахунок власних та прирівняних до них коштів.

104. Показники акціонерного капіталу, формули їх визначення.

105. Оцінка структури джерел коштів підприємства. Фактори, що впливають на фінансову структуру капіталу.

106. Аналіз динаміки та структури джерел фінансових ресурсів підприємства.

107. Оцінка раціональності співвідношення власних і залучених коштів.

108. Аналіз динаміки складу власного і залученого капіталу.

109. Внутрішній аналіз короткострокової заборгованості підприємства.

110. Аналіз ціни основних джерел капіталу.

111. Зважена та гранична ціна капіталу. Основні методи визначення.

112. Оцінка виробничого і фінансового лівериджу.

113. Оцінка ефективності використання власного і залученого капіталу. Ефект фінансового важеля.

114. Аналіз впливу структури активів і пасивів на рентабельність капіталу.

115. Аналіз залежності рівня рентабельності капіталу від обсягів реалізації та величини прибутку.

116. Намалюйте та опишіть схему аналізу фінансових звітів (по системі Дюпон).

117. Значення аналізу майна підприємства. Аналіз динаміки складу і структури майна підприємства.

118. Аналіз довгострокових та нематеріальних активів підприємства.

119. Аналіз стану основних засобів та нематеріальних активів

120. Задачі та основні показники оцінки ефективності використання основних фондів.

121. Оцінка кількісного впливу основних факторів на рівень фондовіддачі в межах факторного аналізу.

122. Резерви підвищення випуску продукції і фондовіддачі.

123. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства.

124. Формування та розподіл фінансових результатів підприємства. Задачі аналізу прибутку.

125. Показники прибутковості та їх характеристика.

126. Аналіз формування чистого прибутку підприємства.

127. Фактори, які впливають на прибуток підприємства від операційної діяльності.

128. Оптимізація обсягів виробництва, прибутку, витрат в системі “директ-костинг”.

129. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції.

130. Класифікація витрат підприємства. Розрахунок коефіцієнтів валового та чистого прибутку.

131. Аналіз порогу прибутку.

132. Аналіз банкрутства підприємства

133. Факторний аналіз рівня рентабельності.

134. Аналіз рентабельності окремих видів продукції за звітний період.

135. Аналіз рентабельності фінансових вкладень.

136. Факторний аналіз рентабельності власного капіталу.

137. Факторний аналіз рентабельності основного капіталу.

138. Аналіз загальної рентабельності підприємства.

139. Аналіз кредитоспроможності підприємства.


Дата добавления: 2019-02-13; просмотров: 34; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ