Сутність і види фінансових ризиківФінансові діяльність підприємства у всіх її формах пов’язана з численними ризиками, ступінь впливу яких на результати його господарської діяльності досить високий.

Ризик розуміють як імовірність невідповідності реально одержаних результатів поставленим цілям.

У фінансовому аналізі досліджується фінансовий ризик.

Під фінансовим ризиком підприємства розуміється імовірність виникнення несприятливих фінансових наслідків у формі втрачання доходів або капіталу в ситуації невизначеності умов здійснення його фінансової діяльності.

Фінансові ризики виникають у зв’язку з рухом фінансових потоків і виявляються в основному на ринках фінансових ресурсів. Вони характеризуються великою різноманітністю. З метою ефективного управління фінансовими ризиками їх можна класифікувати за такими ознаками:

1) за можливістю страхування - страховий ризик і не страховий ризик;

2) за рівнем фінансових втрат - допустимий ризик, критичний ризик, катастрофічний ризик;

3) за можливістю передбачення - прогнозований ризик, не прогнозований ризик;

4) за сферою виникнення - зовнішній ризик, внутрішній ризик;

5) за тривалістю дії  - постійний ризик, тимчасовий ризик;

6) за можливими наслідками- ризик, що викликає фінансові втрати; ризик, що тягне втрачену вигоду; ризик, що тягне втрати або додаткові доходи;

7) за об’єктом виникнення- ризик окремої фінансової операції, ризик різних видів фінансової діяльності, ризик фінансової діяльності підприємства в цілому;

8) за можливістю подальшої класифікації - простий і складний ризик.

Залежно від виду підприємницької діяльності розрізняють виробничий, комерційний та фінансовий ризики.

Виробничий ризик виникає в процесі виробничої діяльності у випадку виникнення перебоїв і зменшення обсягів виробництва, збільшення матеріаломісткості та трудомісткості продукції.

Комерційний ризик пов’язаний з реалізацією продукції (послуг), закупкою сировини, матеріалів і тому подібне і може мати місце у випадку зменшення планових обсягів реалізації, підвищення закупівельних цін, зростання витрат обігу, втрат продукції в процесі обігу.

Фінансовий ризик виникає у випадку, коли підприємства вступають у відносини з різними фінансовими інститутами (банками, інвестиційними, страховими, факторинговими, лізинговими компаніями, біржами тощо).

Причинами такого ризику є інфляційні фактори, збільшення середнього рівня банківського та депозитного проценту, зменшення вартості цінних паперів і т.п. Класифікацію фінансових ризиків можна провести за видами (рис. 12.1).

Призначення аналізу ризиків полягає в одержані необхідних даних для прийняття рішення про доцільність участі в проекті та оцінки наслідків. Послідовність проведення аналізу ризику подана на рис. 12.2.

Більш детально розглянемо сутність і причини виникнення найбільш поширених на сьогоднішній день фінансових ризиків підприємств.

Ризик зменшення фінансової стійкості обумовлений нераціональною структурою капіталу підприємства, завищеною часткою позикових коштів, що в умовах падіння попиту на продукцію і зниження рентабельності діяльності може призвести до фінансової кризи і навіть банкрутства.

 

 

Рис. 12.1. Основні види фінансових ризиків.

 

Ризик неплатоспроможності – це імовірність того, що підприємство через недостатній розмір ліквідних активів не може розрахуватися в строк зі своїми кредиторами.

Цей ризик не менш небезпечний, бо у випадку, коли технічна неплатоспроможність не є епізодичною, а постійною, підприємство може швидко втрати свою фінансову стійкість.

Інфляційний ризик— вид фінансового ризику, який полягає у можливості знецінення реальної вартості капіталу (у формі активів фірми), а також очікуваних доходів і прибутку підприємства від ук­ладення фінансових угод або проведення операцій у зв'язку із зрос­танням інфляції. Цей вид ризику носить постійний характер і супро­воджує всі фінансові операції підприємства в умовах інфляційної економіки. У період Інфляції купівельна спроможність грошових коштів і вартість ресурсів підприємства значно нижчають.

Рис. 12.2.  Блок-схема аналізу ризику

 

Джере­лом ризику виступає непостійність темпів інфляції. Цей ризик необхідно враховувати під час вибору інвестиційних проектів та оціню­вання загального ризику.

Під податковим ризикомрозуміють ймовірність втрат, яких може зазнати підприємство в результаті кон'юнктурної зміни податкового законодавства або в результаті помилок, допущених підприємством при обчисленні податкових платежів. Податковий ризик належить одночасно до груп і зовнішніх, і внутрішніх фінансових ризиків.

Кредитний ризиквиникає у фінансовій діяльності підприємства у разі надання йому торгового чи банківського кредиту. Рівень кре­дитного ризику підвищується зі збільшенням суми кредиту і строку, на який він береться.

Депозитний ризик— ймовірність виникнення втрат у результаті неповернення депозитних вкладів підприємства в банках. Це досить рідкісний вид ризику і пов'язаний він з неправильною оцінкою та невдалим вибором банку для здійснення депозитних операцій підпри­ємства.

Валютний ризик—ризик одержання з битків у результаті неспри­ятливих короткострокових або довгострокових коливань курсів ва­лют на міжнародних фінансових ринках.

Інвестиційний ризик— ймовірність виникнення фінансових втрат у процесі здійснення інвестиційної діяльності підприємства. Відповід­но до можливостей інвестиційної діяльності виділяють два основні види інвестиційного ризику: ризик фінансового інвестування (ризи­ки на ринку цінних паперів) і ризик реального інвестування (про­ектні ризики).

Процентний ризиквиникає через непередбачені зміни процент­ної ставки на фінансовому ринку. Він призводить до зміни витратна виплату процентів або доходів на інвестиції, а отже, до зміни ставки доходності на власний капітал та на інвестований капітал порівняно з очікуваними ставками доходності. Причина виникнення процент­ного ризику у зміні кон'юнктури фінансового ринку під дією зовніш­нього середовища, у зміні пропозиції вільних грошових ресурсів, у державному регулюванні економіки та Інших факторах.

Бізнес-ризик— один з видів фінансових ризиків, характерних передусім для акціонерних товариств, полягає у неможливості для підприємства підтримати рівень доходу на акції так, щоб він не зни­жувався.

При аналізі ризику виявляються його джерела та причини.

За джерелом виникненнярозрізнюють ризики: власне господарський і пов'язаний з особистістю людини.

За причиною виникненнявиділяють ризики, що є наслідком: невизначеності майбутнього, непередбачуваності поведінки партнера, нестачі інформації.

У всіх випадках ризик так чи інакше пов'язаний зі станом інфор­маційного забезпечення рішення.

 


Дата добавления: 2019-02-13; просмотров: 112;