Методи прогнозування та шляхи запобігання банкрутства Хоча вітчизняними та зарубіжними спеціалістами з фінансового аналізу розроблені методики та підходи щодо прогнозування імовірності банкрутства.

Найпоширенішими серед них є такі: прогнозування банкрутства через аналіз системи фінансових коефіцієнтів; прогнозування банкрутства через аналіз грошових потоків; тестові показники прогнозування банкрутства; суб’єктивні критерії. Деякі з найбільш відомих підходів до прогнозування імовірності банкрутства систематизовано в табл. 11.3.

Найбільш відомою з наведених моделей є п’ятифакторна модель Альтмана.

Критеріальні значення оцінки імовірності банкрутства за цією моделлю знаходяться в інтервалі від 1,8 до 3,0: якщо £ < 1,8 – імовірність банкрутства дуже висока; 1,8 < £ < 2,7 – висока; £ > 3,0 – дуже низька.

Практика використання цієї моделі в США, Канаді, Австрії, Японії свідчить, що спрогнозувати імовірність банкрутства за даною моделлю на один рік з точністю до 90 %, на два роки – 70 %, на три роки – 50 %.

Досить надійним методом інтегральної оцінки загрози банкрутства підприємств у світовій практиці є визначення коефіцієнта фінансування важко ліквідних активів.

 

Таблиця 11.3.

Моделі прогнозування банкрутства підприємств

Назва моделі

Окремі фактори,

включені в модель

Результати емпіричних досліджень
Модель Альтмана  

XI — ліквідність (робочий капі­тал / активи);

X2 — прибутковість (чистий при­буток / акції);

ХЗ — рентабельність (прибуток до сплати податків і відсотків / активи);

Х4 — фінансова стійкість (власний капітал / заборгованість);

Х5 — оборотність (виручка / активи)

Варіант 1968 р. Z= 1,2- 1 + 1,4-2 + 3,3-3 + 0,6-4 + +1,0-5 Мінімальне допустиме значення Z — 1,8; оптимальне— 3,0 Варіант 1983 р. 2=0,717- 1 + 0,847-2 + 3,107-3-0,42-4+0,998-5
Модель Ліса  

XI -- ліквідність (робочий капі­тал/ активи);

X2 — прибутковість (прибуток до сплати податків і відсотків / опе­раційні активи);

ХЗ - нерозподілений прибуток (резерви / операційні активи);

Х4 — фінансовий важіль (власний капітал / заборгованість);

Z = 1,03 - 1 + 0,042 - 2 + 0,66 -3+0,4-4
Модель Спрінгейта  

Х1 — робочий капітал / активи;

X2 — прибуток до сплати податків і відсотків / активи;

ХЗ — прибуток до сплати відсот­ків / короткострокова заборго­ваність;

Х4 — виручка / активи.

Z = 1,03 • 1 + 3,071 • 2 + 0,66 -3+0,4-4 Мінімально допустиме значення Z — 0,862
Універсальна дискримінаційна функція   Х1 — саsh-flow / зобов'язання; X2 — активи / зобов'язання; ХЗ — прибуток / активи; Х4 — прибуток / виручка; Х5 — виробничі запаси / виручка; Х6 — виручка / активи

Z = 1,5 - 1 +0,08- 2+10-3 + 5-4 +

+ 0,3 -5+0,1-6

Z > 2— підприємство стійке і йому

не загрожує банкрутство;

1 < Z <2 — фінансова стійкість пору­шена, але за умови антикризового

управління банкрутство йому не

загрожує;

О < Z < 1 — підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить

санаційних заходів;

Z < 0 — підприємство є напівбанкрутом

       

 

Шкала оцінки імовірності банкрутства за цією методикою наведена на рис. 11.2.

Рис. 11.2 Оцінка імовірності банкрутства за допомогою коефіцієнта

Фінансування важколіквідних активів

 

Тут:  НА – середня вартість необоротних активів;

  ЗТ - середня сума поточних запасів товарно-матеріальних цінностей (без запасів сезонного зберігання);

  ВК - середня сума власного капіталу;

  К - середня сума довгострокових банківських кредитів;

  К К - середня сума короткострокових банківських кредитів.

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Назвіть випадки прийняття рішення щодо проведення санації підприємства.

2. Які умови е підставою для визнання структури балансу незадо­вільною, а підприємства — неплатоспроможним?

3. Охарактеризуйте стадії неплатоспроможності (поточну, кри­тичну і надкритичну ).

4. Наведіть формулу поточної неплатоспроможності.

5. Опишіть умови критичної неплатоспроможності підприємства.

6. Охарактеризуйте умови надкритичної неплатоспроможності.

7. Наведіть формулу коефіцієнта відновлення платоспроможності за умови незадовільної структури балансу.

8. Опишіть формулу коефіцієнта втрати платоспроможності за умови задовільної структури балансу.

9. Які фактори макроекономічного характеру можуть призвес­ти до негативних тенденцій у діяльності підприємства?

10. Перелічіть основні заходи для виходу підприємства зі стану банкрутства.

11. За допомогою яких фінансових коефіцієнтів і показників проводиться поглиблений аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств?

12. Що слід розуміти під діагностикою банкрутства?

13. На яких принципах базується діагностика банкрутства підприємств?

14. Які значення показників фінансового стану свідчать про загрозу банкрутства?

15. У чому переваги і недоліки інтегрального методу діагностики банкрутства?

16. Які заходи можуть використовуватися для відновлення платоспроможності під­приємства?

Завдання 1

За даними балансу (ф.1) (Додаток Б) розрахувати наступні показники:

- коефіцієнт покриття ( ліквідності);

- коефіцієнт забезпеченості власними коштами ;

- коефіцієнт відновлення платоспроможності;

Таблиця 1

Показники Методика розрахунку Значення показника
коефіцієнт покриття ( ліквідності)    
коефіцієнт забезпеченості власними коштами    
коефіцієнт відновлення платоспроможності    

 

Завдання 2

Дати оцінку фінансовому стану підприємства і можливість його банкрутства через показники фінансової стійкості за даними балансу (Додаток Б). Для визначення фінансової стійкості використовується тривимірний показник:

- абсолютна стійкість фінансового стану (1,1,1);

- нормальна стійкість фінансового стану (0,1,1);

- нейстійке фінансове становище(0,0,1);

- кризовий фінансовий стан (0,0,0).

Таблиця 2

Аналіз стійкості фінансового стану.

Показник На початок періоду На кінець періоду Зміна за період
1. Джерела власних засобів      
2. Основні засоби      
3. Наявність власних оборотних засобів      
4. Довгострокові кредити і позичкові засоби      
5. Наявність власних засобів і довгострокових позичкових джерел формування запасів і витрат      
6. Короткострокові кредити і позичкові засоби      
7. Загальна величина основних джерел формування запасів      
8. Загальна величина запасів      
9. Надлишок (+) або недостатність (-) власних оборотних засобів      
10. Надлишок (+) або недостатність (-) власних і довгострокових позичкових джерел формування запасів і витрат      
11. Надлишок (+) або недостатність(-) загальної величини основних джерел формування запасів і витрат      
12. Тривимірний показник фінансової ситуації      

 

 

Завдання 3

Оцінити ймовірність банкрутства підприємства за допомогою запропонованої американським економістом Е. Альтманом Z- моделі на основі п’яти факторів за даними додатку Б.

                                                                                                         Таблиця 3

Показники На початок періоду На кінець періоду
Ліквідність (Х1)    
Прибутковість (Х2)    
Рентабельність активів (Х3)    
Фінансова стійкість (Х4)    
Оборотність активів (Х5)    
Z-показник ймовірності банкрутства    
Оцінка можливості банкрутства    

 

 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Санація – це:

а) комплекс заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи, відновлення його прибутковості та конкурентноздатності;

б) процес відновлення платоспроможності боржника;

в) процес ліквідації підприємства;

г) попередні відповіді доповнюють одна одну, а тому є вірними.

2. Неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності вико­нати грошові зобов'язання після настання встановленого терміну, їх сплати перед кредиторами, у тому числі щодо заробітної плати – це

а) неплатоспроможність

б) банкрутство

в) ліквідація

г) всі відповіді вірні.

3. Як оцінити фінансовий стан, якщо власний оборот­ний капітал перевищує запаси та витрати підприємства?

а) нормальна фінансова стійкість;

б) абсолютна фінансова стійкість;

в) нестійкий фінансовий стан;

г) критичний фінансовий стан.

4.Як оцінити фінансовий стан, якщо запаси підпри­ємства перевищують власний оборотний капітал, але менше за нормальні джерела їх формування?

а) нестійкий фінансовий стан;

б) нормальна фінансова стійкість;

в) абсолютна фінансова стійкість;

г) критичний фінансовий стан.

5. Як оцінити фінансовий стан, якщо запаси підпри­ємства більше нормальних джерел їх формування, але підпри­ємство не має прострочених кредитів?

а) критичний фінансовий стан;

б) нормальна фінансова стійкість;

в) абсолютна фінансова стійкість;

г) нестійкий фінансовий стан.

6. Боржник – це суб’єкт підприємницької діяльності, неспроможний виконати свої грошові зобов’язання перед кредиторами, у тому числі зобов’язання щодо сплати податків і зборів, протягом:

а) шести місяців після настання встановленого терміну їх сплати;

б) шести місяців збиткової роботи підприємства;

в) трьох місяців після настання встановленого терміну їх сплати;

г) всі відповіді вірні.

7. Стан критичної неплатоспроможності підприємства визначається двома коефіцієнтами, які приймають значення менше за нормативне у звітному періоді. Які це коефіцієнти:

а) коефіцієнт забезпеченості власними коштами та коефіцієнт автономії;

б) коефіцієнт забезпеченості власними коштами та коефіцієнт покриття;

в) коефіцієнт забезпеченості власними коштами та коефіцієнт абсолютної ліквідності.

г) всі відповіді вірні.

8. Який коефіцієнт розраховується за формулою :

а) коефіцієнт покриття;

б) коефіцієнт абсолютної ліквідності;

в) коефіцієнт поточної ліквідності;

г) вірними відповідями є а і в.

9. Які джерела інформації необхідні для здійснення аналізу банкрутства:

а) форми фінансової звітності та бізнес-план

б) розрахунки нормативу власних обігових коштів

в) розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості

г) всі відповіді вірні

10. Найчастіше для оцінки можливого банкрутства використовують модель

а) Альтмана;

б) Ліса;

в) Спрінгейта;

г) Універсальна дискримінаційна функція.

 

 

Тема 12. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО РИЗИКУ ТА

ШЛЯХИ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ

1. Сутність і види фінансових ризиків.

2. Методи аналізу фінансових ризиків.

3. Основні шляхи зниження (нейтралізації) фінансових ризиків.

 


Дата добавления: 2019-02-13; просмотров: 81;