B ) Коменский Х.А., Джон Локк 5 страницаD) Т абиғатқа ізгілік қатынасты қалыптастырады

E) Т аби ғ иресурстарғагумандықкөзқарастықалыптастырады

 

7.Тәрбие жүйелеуді ұйымдастырудағы міндеттер:

A) Баланың тәрбиесі мақсатты түрде жүзеге асады

B) Баланың бойына біткен қабілеттілігі мен мақсат-мүдделерін жаңаша
дамыту

C) Тәрбиепроцесі белгіленген мақсатта жүйеленуі тиіс

D) Баланың бойына біткен қабілеттілін дамыту

E) Баланың ө негелілікмінез - құндылықтарынқалыптастыру

F)   Баланың қоғамда езін ұстай білу сипаты

G) Денсаулық пенсалауаттыөмірсалтынтәрбиелеу

 

8.Тәрбие жүйесінің механизмдері:

A) Жаңалықтарды оқу процесіне енгізі
B) Жүйенің жүзеге асыуы
C) Ұжым әрекетінің мазмұны
D) Жүйені белгілі тәртіп бойынша реттеу
E) Ата-ана
F) Тәрбиеші
G) Тәрбиеленуші

 

9. Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардың ұсынылатын бағыттары:

A) Адамгершілік тәрбиесі
B) Мемлекеттік тәрбие
C) Әлеуметтік тәрбие
D) Еңбек тәрбие
E) Экологиялық тәрбие

F) Қоғамдық тәрбие

 

10.Тәрбие жұмыстары төмендегі аталған тәрбиелік іс-әрекеттерді жүзеге
асырады:

A) Қалыптастырушылық

B) Бақылаушылық

C) Реттеуш ілік

D) Психологиялық

E)Тәрбиелілік

F)Дамытушылық

G) Ақпараттық

Н) Ұйымдастырушылық

 

11.Қарым-қатынас стилі бойынша тәрбие бөлінеді:

А) Діни

В) Адамгершілік

С ) Д емократиялық

D) Мектептік

E) Отбасылық

F) Авторитарлық

 

12.Жылдық оқу-тәрбие жұмысы жоспарының құрылымы:

A) Кіріспе

B) Жоспардың негізгі бөлімдерін сипаттау

C) Әдебиеттерді талдау

D) Зерттеужұмысының нәтижелерін көрсету

E)Өткен жылды талдау

F)Жоспарды құруға талаптар

G)Бөлімдердің мазмұны

 

13.Институционалдық белгі бойынша тәрбие бөлінеді:

A) Экономикалық

B) Адамгершілік

C) Азаматтық

D) К онфессионалдық (діни)

E)Эстетикальіқ
 Ғ)Еңбек

 

14.Тәрбие процесінің қозғаушы тетіктері:

A) Заңдылық

B) Мазмүн

C) Ә діс

D) Қайшылық

E) Қ ұрал

F) Ф орма

G)Міндет

 

15.Тәрбие түрлері:

А) Тұлғалық тәрбие

В) қоғамдық тәрбие

С) Азаматтық тәрбие

D) Құқықтық тәрбие

Е) Ақпараттық тәрбие

F) Мемлекеттік тәбие

G) Эстетикалық тәрбие

 

16.Құқықтық тәрбие міндеті (міндеттері):

A) Кәсіби құқықтық білім қалыптастыру

B) Табиғатқа ізгілік қатынас қалыптастыру

C) Қарапайым құқықтық сауаттылық ашу

D) Моральдік ережелерді меңгерту

E) Ғылыми дүниетаным қалыптастыру

F) Ой қабілеттерін дамыту

G) Қарапайым құқықтық сауаттылық ашу

 

17.Тәрбие жүйесінің механизмдері:

A)Ұжым әрекетінің жүйесі

B) Ата -ана

C) Тәрбиеленуші

D) Жаңалықтарды оку процесіне еңгізу

E) Жүйені белгілі тәртіп бойынша реттеу

Ғ) Ұжым әрекетінің мазмұны

 

18.Я.А. Коменский бойынша тәрбиенің мақсатқа бағытталуы:

A)Қоршаған ортаны тану

B)Өзіңе баға беру

C)Қоршаган ортаны құрметтеу

D)Өзін-әзі тану

E) Құдайга сыйыну ч

F)Өз тәжірибеңді практикада қолдану

 

19.Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті (міндеттері):

A) Адамгершілік жүріс-тұрыс іскерліктерін қалыптастыру

B) Қарапайым құқықтық сауаттылық ашу

C) Адамгершілік сана калыптастыру

D) Ой қабілеттерін дамыту

E) Ғылыми дүниетаным қалыптастыру

 

20.Тәрбиенің компоненттері:

A) Ұжымдық-фронталдық

B) Жұптық-топтық

C) Іс-әрекет

D) Мақсаттылық

E) Нәтиже

 

21.Эстетикалық тәрбие міндеттерінің бірі:

A) Э стетикалық білімдер беру

B) Еңбек қабілеттілігін арттыру

C) эстетикалық мәдениет тәрбиелеу

D) ғылыми дүниетаным калыптастыру

E) әстетикалықталғамдыжәнесезімдідамыту

 

 

22. Тәрбиемақсатыныңнегізгікомпоненттерінанықтайды:

A) Принцип

B) Сұраныс

C) Әдіс

D) Қ ызығушылық

E)Қағида

Ғ) Заңдылық

 

23.Тәрбиелікіс-шаралардыңдәстүрліпедагогикадатұлғаныңбазалықмәдениетінқалыптастыруүшінұсынылатынбағыттары:

A) Психологиялық тәрбие

B) Экологиялык тәрбие

C) Экономикалық тәрбие

D) Дене тәрбиесі

E)Мемлекеттіктәрбие

Ғ) Қоғамдықтәрбие

 

24.Тәрбие түрлері:

A) Ақпараттық тәрбие

B) Құқықтық т ә рбие

C) Қоғамдық тәрбие

D) Тұлғалық тәрбие

E) Эстетикалық т ә рбие

F ) Азаматтық тәрбие

G)Психологиялықтәрбие

 

25.Адамгершілік тәрбие міндеті (міндеттері):

A) Табиғатқа ізгілік қатынас қалыптастыру

B) А дамгершілік жүріс-тұрыс іскерліктерін қалыптастьіру

C) Санитарлық-гигиеналық іскерліктер қалыптастыру

D) А дамгершілік сана қалыптастыру

E) М оральдік ережелерді меңгерту

 

26.Тәрбиені жүйелеуді ұйымдастырудағы міндеттер:

A) Тәрбие процесі белгіленген мақсатта жүйеленуі тиіс

B) Баланың бойына біткен қабілеттілігі мен мақсат-мүдделерін жаңаша дамыту

C) Баланың өнегелілік мінез-құндылықтарын қалыптастыру

D) Баланың тәрбиесі мақсатты түрде жүзеге асады

E)Баланың бойына біткен қабілеттілін дамыту

F)    Денсаулык пен салауатты өмір салтын т ә рбиелеу

 

27.Ақыл-ой тәрбиесінің міндеті (міндеттері):

А) Адамгершілік сана қалыптастыру

В) Ақыл беру

С)О й қабілеттерін дамыту

Д) Адамгершілік жүріс-тұрыс іскерліктерін қалыптастыру

Е) Моральдік ережелерді меңгерту

Ғ) Қарапайым құқықтық сауаттылық ашу

 

28.Оқушылардың зертханалық жұмыстарының түрлері:

А) Өткізу кезеңі

В) Кіріспе кезеңі

С) Өзіндік жұмысты орындау кезеңі

Б) Материалдарды қарастыру кезеңі

Е) Өзіндік жұмысты тексеру кезеңі

Ғ) Дайындау кезеңі

G) Негізгі кезеңі

 

29.Мектептің тәрбие жұмысы бағыттары бойынша тәрбие бөлінеді:

А) Конфессионалдық (діни) және атеистік

В) Экономикалық және эстетикалық

С) Азаматтық және экологиялық

Д) Мектептік және мектептен тыс

Е) Отбасылық және қоғамдық

Ғ) Адамгершілік және еңбек

 

30.Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік іс-шаралардың ұсынылатын бағыттары:

А) Адамгершілік тәрбиесі

В) Еңбек тәрбиесі

С) Ізеттік тәрбие

Д) Қоғамдық тәрбие

Е) Азаматтық тәрбие

 

31.Тәрбие жүйесінің механизмдері:

А) Ұжым әрекетінің жүйесі

В) Ұжым әрекетінің мазмұны

С) Тәрбиеші

D) Жаңалықтарды оқу процесіне енгізу

E) Жүйені белгілі тәртіп бойынша реттеу

Ғ) Ата - ана

 

32.Экономикалық тәрбие барысында қалыптасады:

А) Моральдік ережелерді мецгсрту

B ) Т иімді экономикалық іс- ә рекст мотинтсрі

С) Құқықтық жауапкершілік

D) Ой қабілеттерін дамыту

Е) Табиғи ресурстарға үнемдік көзқарас

Ғ) Табиғатқа ізгілік қатынас

 

33.Тәрбиенің ерекшеліктері:

A) Дискреттілігі

B) Ұзақтығы және үздіксіздігі

C) Бір мерзімділігі

D) Екі жақтылығы

E) Көпфакторлығы

F) Уақыттылығы

G) Қысқалығы

H) Тұрақтылығы және белсенділігі

 

34.Тәрбие түрлері:

A) Әдістері

B) Институционалдық

C) Құралдары

D) Шаралар түрлері

E) Отбасылық

F) Мерзімі

G)Тәрбиеленуші жасы

H) Конфессионалдық

 

35.Институционалдық белгі бойынша тәрбие бөлінеді:

A) еңбек

B) адамгершілік

C) отбасылық

D) эстетикалық

E) конфессионалдық (діни)

F) азаматтық

G) мектептік

H) экономикалық

 

36.Қарым-қатынас стилі бойынша тәрбие бөлінеді:

A ) авторитарлық

B) қоғамдық

C ) демократиялық

D) отбасылық

E) либералдық

F) адамгершілік

G) мектептік

H)діни

 

37.Мектептің тәрбие жұмысы бағыттары бойынша тәрбие бөлінеді:

A) ізгілік және құндылық

B) адамгершілік және еңбек

C) отбасылық және қоғамдық

D) жекелік және ұжымдық

E) конфессионалдық (діни) және атеистік

F) азаматтық және экологиялық

G) мектептік және мектептен тыс

H) экономикалық және эстетикалық

 

38.Негізге алынған философиялық тұжырымдама бойынша:

A) адамгершілік және еңбек

B) ізгілік

C) отбасылық

D) прагматикалық

E) қоғамдық

F) жекелік және ұжымдық

G) мектептік

H)азаматтық

 

39.Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері:

A) ақыл беру

B) танымдық белсенділік және қызығушылық дамыту

C) моральдік ережелерді меңгерту

D) ой қабілеттерін дамыту

E) қарапайым құқықтық сауаттылық ашу

F) ғылыми дүниетаным қалыптастыру

G) адамгершілік сана қалыптастыру

H) адамгершілік жүріс-тұрыс іскерліктерін қалыптастыру

 

40.Адамгершілік тәрбие міндеттері:

A) моральдік ережелерді меңгерту

B) ой қабілеттерін дамыту

C) табиғатқа ізгілік қатынас қалыптастыру

D) санитарлық-гигиеналық іскерліктер қалыптастыру

E) адамгершілік жүріс-тұрыс іскерліктерін қалыптастыру

F) құқықтық жауапкершілік қалыптастыру

G) эстетикалық талғам қалыптастыру

H) адамгершілік сана қалыптастыру

 

41.Құқықтық тәрбие міндеттері:

A) заңға сыйластық қатынас орнату

B) моральдік ережелерді меңгерту

C) қарапайым құқықтық сауаттылық ашу

D) табиғатқа ізгілік қатынас қалыптастыру

E) кәсіби құқықтық білім қалыптастыру

F) ой қабілеттерін дамыту

G) құқықтық жауапкершілік қалыптастыру

H) ғылыми дүниетаным қалыптастыру

 

42.Азаматтық тәрбие міндеттері:

A) адами абыройды және ішкі еркіндікті қалыптастырады

B) заңға сыйластық қатынас қалыптастырады

C) азаматтарға және мемлекетке сыйластықты қалыптастырады

D) моральдік ережелерді меңгерту қалыптастырады

E) тәртіптілікті қалыптастырады

F) құқықтық сауаттылық ашуды қалыптастырады

G) құқықтық жауапкершілікті қалыптастырады

H) табиғи ресурстарға үнемдік кґзқарасты қалыптастырады

 

43.Экологиялық тәрбие қалыптастырады

A) табиғи ресурстарға гумандық кґзқарасты қалыптастырады

B) ғылыми дүниетанымды қалыптастырады

C) санитарлық-гигиеналық іскерліктерті қалыптастырады

D) табиғатқа ізгілік қатынасты қалыптастырады

E) құқықтық жауапкершілікті қалыптастырады

F) санада табиғатты пайдаланудың ұқыптылық принциптерін қалыптастырады

G) азаматтарға және мемлекетке сыйластықты қалыптастырады

H) тәртіптілікті қалыптастырады

 

44.Экономикалық тәрбие барысында қалыптасады

A) моральдік ережелерді меңгерту

B) экономикалық сана және ойлау

C) ұқыптылық және тәртіптілік

D) табиғи ресурстарға үнемдік кґзқарас

E) табиғатқа ізгілік қатынас

F) құқықтық жауапкершілік

G) тиімді экономикалық іс-әрекет мотивтері

H)ой қабілеттерін дамыту

 

45.Дене тәрбиесі міндеттері:

A) жауапкершілік қалыптастыру

B) ағзаны шынықтыру

C) ой қабілеттерін дамыту

D) эстетикалық талғам қалыптастыру

E) санитарлық-гигиеналық іскерліктер қалыптастыру

F) еңбек қабілеттілігін арттыру

G) моральдік ережелерді меңгерту

H) адамгершілік сана қалыптастыру

 

46.Эстетикалық тәрбие міндеттері:

A) еңбек қабілеттілігін арттыру

B) эстетикалық мәдениет тәрбиелеу

C) ой қабілеттерін дамыту

D) эстетикалық талғамды және сезімді дамыту

E) ағзаны шынықтыру

F) эстетикалық білімдер беру

G) мемлекетке сыйластық қалыптастыру

H) ғылыми дүниетаным қалыптастыру

 

47.Тәрбие процесінің қозғаушы тетіктері:

A) мақсат

B) құрал

C) әдіс

D) мазмұн

E) форма

F) міндет

G) қайшылық

H) заңдылық

 

48.Іс-әрекеттің базалық түрлері:

A) әлеуметтік

B) еңбек

C) ойын

D) оқу

E) рухани

F) табиғат


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 84; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ