B ) Коменский Х.А., Джон Локк 1 страницаC ) Ушинский К.Д., Толстой Л.Н.

D ) Ж.Ж.Руссо, Дистервег А

E) Толстой Л.Н , Хмель Н.Д.

 

26.Педагогикалық үдерістердң мәнін қарастырған ғалым-педагогтар:

A ) М.А.Данилов

B) С.Т.Петров

C) В.Г.Белинский

D) И.А.Иванов

E) Б.Т.Лихачев

F) К.Д.Ушинский

G) Ю.К.Бабанский

H) А.И.Герцен

 

27.Тұтас педагогикалық процесті зерттеген ғалымдар:

A ) Ю.К.Бабанский

B) В.В.Краевский

C ) Н.Д.Хмель

D) К.Ж.Қожахметова

E) А.Ф.Каптерев

F) С.Калиев

 

28.Білім мазмұнының формальді теориясын ұстанушылар:

A) Ж.Ж.Руссо

B) Демокрит

C ) Гераклит

D) А.Я.Коменский

E) Аристотель

F) Платон

G ) Цицерон

 

 

1.6.Педагогикалық процесс

 

1.Педагогикалық процестің компоненттері:

A) Әдіс, құрал, форма

B) Дамыту

C) Категория, ұғым

D) Сынып, мектеп

E) Мақсат, міндет, нәтиже

F)Мазмұн, әдіс-тәсілдер

 

2.Педагогикалық процесті ұйымдастыру принципі:

А) Ізгілік бағыттылығы

В) Ғылымилық

С) Инициативасын және өзінділігін дамытумен үйлестіру

Д) Сыйластық және талаптардың бірлігі

E) Көрнекілік

F) Оң қасиеттерге сүйену

 

3.Педагогикалық процестің ұйымдастырушылық формалары:

A) Жеке

B) Технология

C) Көрнекілік

D) Түсіндіру

E) Принциптер

F) Ұжымдық

G) Жаттығу

H) Топтық

 

4.Педагогикалық процестің негізгі белгісі (белгілері):

А) Бір деңгейлік әлеуметтік жүйе

В) Бір жақты әрекет

С) Көп деңгейлік әлеуметтік жүйе

D) Үздіксіз

Е) Басқару объектісі оқушылардың іс-эрекеті

Ғ) Дискретті

G) Әлеуметтік емес

 

5.Педагогикалық процесті ұйымдастыру формалары:

А) Ұжымдық

В)Технология

С) Жеке

Д) Көрнекілік

Е) Жаттығу

 

6.Тұтас педагогикалық процеске қатысушылардың өзара әрекеті:

А) Мақсат қою, оны өңдеу

В) Психологиялық әрекет

С ) Мақсат қою оны ұйымдастыру

Д) Педагогикалық әрекет

Е) Педагогикалық қызмет

Ғ) Материалдарды реттеу

 

7.Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаты:

A) Қоғамдағы белсенділігі

B) Отбасылық жағдайы

C) Шығармашылығы

D) Б ілігі

E )Б ілімі

F ) Оның тұлғалық қасиеттері

 

8.Педагогикалық процестің компоненттері:

А) Мотивациялық

В) Әдістемелік

С) Мазмұндылық

D) Әдіснамалық

E) Іс-әрекеттік

F) Жүйелі

 

9.Педагогикалық принцип:

A) Ұйымдастыру жолдары

B) Ұ станатын қа ғ идалар

C) Қ ойылатын талаптар

D) Заңдылықтар
       Е) Заңдар

F) Негізгі ұғымдар

G)Қажетті байланыстар

 

10.Тұтас педагогикалык процеске қатысушылардьщ өзара әрекеті:

A) Педагоги кал ық талдау

B) Материалдарды реттеу

C) Бакылау, реттеу ж ә не түзету
       D) Психологиялық әрекет

Е)Педагогикалық қызмет

Ғ) Мақсат қою, оны өңдеу

G)Педагогикалық әрекет

 

11.Педагогикалық процесті ұйымдастыру формалары:

A) Түсіндіру

B) Жеке

C) Ұжымдық

D) Принциптер

E) Көрнекілік

 

12. Педагогикалық процестің компоненттері:

А) Оқыту, тәрбиелеу

В) Әдіс, құрал, форма

С) Зандылық, принцип

D) Сынып, мектеп

Е) Категория, ұғым

 

13.Педагогикалық процестің принципі:

A) Оң қасиеттерге сүйену

B) Беріктік

C) Өмірмен байланысы

D) Сыйластық және талаптардың бірлігі

E) Ғылымилық

Ғ) Ұжымда тәрбиелеу және оқыту

G) Ізгілік бағыттылығы

 

14.Педагогикалық процестің компоненттері:

A) Нәтижелілік

B) Қағидалылық

C) Әдіснамалық

D) Тәсілдік

E) Әдістемелік

Ғ) Жүйелілік

 

15.Педагогикалық процестің жүйе ретіндегі ерекшеленеді:

А) Мектеп педагогикалық процесі көп деңгейлі және көп құрылымдыққұбылыс ретінде көрініс беруі

В) Педагогикалық процестегі іс-әрекеттердің байланысы арқылы көрініс беруі

С)Олимпиада арқылы көрініс беруі

D) Қоғамдық омірге дайындық арқылы өмір сүруі

Е) Объектімен субъектінің арасындағы қарым-қатынас арқылы көрініс беруі

 

16.Педагогикалық процесс заңдылықтарындағы байланыстар:

A) Субъективті

B) Шартты

C) Мерзімді

D) Тұрақсыз

E) Диалектикалық

F) Қарапайым

G) Өзара

H) Қажетсіз

 

17.Педагогикалық принциптер:

A) Ұстанымдар

B) Байланыстар

C ) Талаптар

D) Заңдар

E) Ережелер

F) Заңдылықтар

G) Негізгі ұғымдар

H) Ұйымдастыру жолдары

 

18.Педагогикалық процесті ұйымдастыру принциптері:

A) Инициативасын және өзінділігін дамытумен үйлестіру

B) Өмірмен байланысы

C) Ізгілік бағыттылығы

D) Оң қасиеттерге сүйену

E) Ұжымда тәрбиелеу және оқыту

F) Ғылымилық

G) Сыйластық және талаптардың бірлігі

H) Көрнекілік

 

19.Педагогикалық процестің принциптері:

A) Беріктік

B) Инициативасын және өзінділігін дамытумен үйлестіру

C) Ізгілік бағыттылығы

D) Оң қасиеттерге сүйену

E) Ұжымда тәрбиелеу және оқыту

F) Ғылымилық

G) Сыйластық және талаптардың бірлігі

H) Өмірмен байланысы

 

20.Педагогикалық процестің компоненттері арасындағы байланыстарды көрсететін заңдылықтар (И.П. Подласый бойынша):

A) Педагогикалық процесте оң қасиеттерге сүйену

B) Ұжымда тәрбиелеу және оқыту

C) Педагогикалық процесте тұлғаның дамуы

D) Ізгілік бағыттылығы

E)Педагогикалық процестің өмірмен байланысы

F) Педагогикалық процесте ынталандыру

G) Педагогикалық процестің шарттылығы

H) Өмірмен байланыс

 

21.Педагогикалық процестің жүйе ретіндегі ерекшеліктері:

A) Әлеуметтік жүйе ретінде адамдардың өзара әрекеттері есебінен өмір сүруі

B) Қоғамдық өмірге дайындық арқылы өмір сүруі

C) Мектеп педагогикалық процесі көп деңгейлі және полиқұрылымдық құбылыс ретінде көрініс беруі

D) Іс-әрекетпен алмасуда ғана өмір сүруі

E) Барлық компоненттерін айқындау арқылы көрініс беруі

F) Олимпиада арқылы көрініс беруі

G) Объектімен субъектінің арасындағы қарым-қатынас арқылы көрініс беруі

H) Педагогикалық процестегі іс-әрекеттердің байланысы арқылы көрініс беруі

 

22.Педагогикалық процестің мәні:

A) Мақсатты бағытталуы

B) Бірізділігі

C) Арнайы ұйымдастырылуы

D) Ұзақ мерзімділігі

E) Педагог пен тәрбиешінің өзара әрекеті

F) Оқу құралдының қолданылуы

G) Оқу жоспары болуы

H) Сабақ жоспары болуы

 

23.Педагогикалық процестің негізгі белгілері:

A) Бір деңгейлік әлеуметтік жүйе

B) Әлеуметтік емес

C) Көп деңгейлік әлеуметтік жүйе

D) Үздіксіз

E) Басқару объектісі оқушылардың іс-әрекеті

F) Дискретті

G) Бір жақты әрекет

H) Іс-әрекеттермен алмасу

 

24.Педагогикалық процестің компоненттері:

A) Заңдылық, принцип

B) Мақсат, міндет, нәтиже

C) Категория, ұғым

D) Мазмұн

E) Сынып, мектеп

F) Әдіс, құрал, форма

G) Оқыту, тәрбиелеу

H) Дамыту

 

25.Педагогикалық процестің тұтастығы көрініс береді:

A) Ұйымдастырушылық жағынан

B) Бірдей әдістер қолдану

C) Мазмұндық жағынан

D) Оқудың бірізділігі

E) Жүйелілігі

F) Оқыту, тәрбиелеу және дамытудың бірлігі

G) Ұйымдастыру қиындығы

H) Мазмұнның күрделігі

 

26.Тұтас педагогикалық процессте мұғалімнің еңбек құралдарының өзіндік сипаттары:

A) Оның білімі

B) Оның әлеуметтік жағдайы

C) Оның отбасылық жағдайы

D) Оның қоғамдағы белсенділігі

E) Оның мектептегі белсенділігі

F) Оның шығармашылығы

G) Оның білігі

H) Оның тұлғалық қасиеттері

 

27.Педагогикалық үдеріске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелері:

A) Оқушылардың тәрбие деңгейінің жоғарлауы

B) Оқушылардың оқу белсенділігі

C) Оқушылардың пәнге деген қызығушылығы

D) Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі

E) Оқушылардың ғылымға деген белсенділігі

F) Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі

G) Оқушылардың тәрбие әдістерін меңгеруі

H) Оқушылардың оқыту әдістерін меңгеруі

 

28.Педагогикалық үдерістің негізгі заңдылықтары:

A) Оқу орнының педагогикалық үдерісі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады

B) Педагогикалық үдерістің нәтижесі практиканың дамуына тәуелді болады

C) Педагогикалық үдерістің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді

D) Педагогикалық үдеріс біржақты үдеріс болып табылады

E) Педагогикалық үдеріс екі жақты үдеріс болып табылады

F) Педагогикалық үдерісте мектеп басшылығы шешуші рөл атқарады

G) Педагогикалық үдеріс табиғи үдеріс болып табылады

H) Педагогикалық үдерісте қоғамдық ұйымдар шешуші рөл атқарады

 

29.Педагогикалық үдерістің заңдылықтары:

A) Педагогикалық үдерісте қоғамдық ұйымдар шешуші рөл атқарады

B) Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі

C) Оқушылардың танымдық белсенділігі мұғалімнің шығармашылық іс-әрекет нәтижесі

D) Педагогикалық үдерістің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі

E) Педагогикалық үдерістің қызметі мектептің талаптарына сай келуіне байланысты

F) Педагогикалық үдерістің қызметі сынып жетекшісінің талаптарына сай келуіне байланысты

G) Педагогикалық үдеріс, ұзақ мерзімдік уақытқа бағытталған

H) Педагогикалық үдеріс табиғи үдеріс болып табылады

 

30.Оқу-тәрбие үдерісінің ұстанымдары:

A) Педагогикалық үдерістің ізгілік, тұлғалық нысанға бағытталуы

B) Педагогикалық үдерістің қоғам талабына сәйкестілігі

C) Педагог іс-әрекетінің нәтижелілігі

D) Іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін қалыптастыруға бағытталуы

E) Іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы

F) Педагогикалық үдерістегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру

G) Педагогикалық үдерістегі іс-әрекеттерді сынып жетекшісінің қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру

H) Педагогикалық үдеріс табиғи үдеріс болып табылады

 

31.Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдары:

A) Педагогикалық үдерісті қоғам талабына сай ұйымдастыру

B) Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын құрметтеу

C) Педагог іс-әрекетінің нәтижелілігі

D) Іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын қалыптастыруға бағыттылығы

E) Оқушымен ұжымның дамуында жас және ұлттық ерекшеліктерді ескеру

F) Іс-әрекеттің оқушының ғылымға деген қызығушылығын қалыптастыруға бағыттылығы

G) Педагогикалық басшылық оқушылардың белсенділігімен жетілдіру

H) Педагогикалық басшылықты оқушылардың тәрбиесімен ұластыру

 

32.Оқу-тәрбие ұстанымдары:

A) Педагог іс-әрекетінің нәтижелігі

B) Педагог іс-әрекетінің тиімділігі

C) Ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасының оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі

D) Мемлекеттің, қоғамның және отбасының оқушыларға қойылатын талаптардың үйлесімділігі

E) Әрбір оқушы үшін жеке оқу материалын әзірлеу

F) Әрбір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету

G) Әрбір бала үшін қажетті оқу құралдарын қамтамасыз ету

H) Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау

 

33.Н.Д. Хмель бойынша педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары:

A) Оқушылардың тәрбиелік деңгейлері

B) Оқушылардың үлгерімі

C) Оқушылардың мұғалімге деген көзқарасы

D) Оқушылар ұжымының мұғалім тарапынан басқарылуы

E) Оқушылар ұжымының қалыптасқандығы

F) Оқушылар ұжымының дамығандығы

G) Оқушылардың қоғамдық белсенділігі

H) Оқушылардың спортқа деген қызығушылығы

 

34.Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық процестің сипаттамасы:

A) Оқушылардың сабақ үлгерімдері


Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 57; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ