Малюнок 64. Транспельвіальна пункція кісти яєчника корови.Пропонується видалення враженого яєчника при оперативному доступі. Через розріз в області правої голодної ямки або через верхню краніальну стінку вагіни.

Консервативні методи лікування охоплюють застосування гормональних (прогестерон, СЖК), нейротропних (прозерін, карбохолін) препаратів, йодид калію.

Нами запропонована програма комплексної терапії корів з кістозним переродженням фолікулів яєчників (табл. 21).

 


Таблиця 21

Програма комплексної терапії корів з кістозною дегенерацією фолікулів в яєчниках

Препарат

Методи лікування

Консервативний

Оперативно-консервативний

Блок перший

Блок другий

Шлях введен-ня Доза Кратність введення Інтервал Шлях введення Доза Кратність введення Шлях введен-ня Доза Кратність введення Інтервал
Каплагонін Інтраабдомінальний 10 мл 3 – 5 разів, контролюється станом яєчника 2-3 дні Інтраоваріальний – в порожнину кісти після звільнення від рідини 3-5 мл Одноразова обробка Інтраабдомінальний 10 мл 3 – 5 разів, контролюється станом яєчника 2-3 дні

 


Програма включає як консервативний так і оперативно-консервативний методи лікування, використовується вітамінно-гормональний препарат – каплагонін.

Профілактика не завжди є ефективною. Це пов’язано з тим, що в деяких конкретних випадках, причин, які викликають кістозне переродження яєчників у корів залишаються не з’ясованими. В цілому ж ставиться мета оптимізувати умови годівлі та утримання корів, наблизити діяльність органів системи регулювання розмноження та статевих до фізіологічних параметрів, обґрунтовано застосовувати деякі гормональні, нейротропні препарати.

 

Естральні та постестральні метрорагії у корів в телиць

 

Діагностика. Головним діагностичним тестом є виділення слизу з домішками крові в період тічки або уже в перші дня після її закінчення. Враховують також дефіцит кальцію в організмі.

Лікування. Пропонується застосування препарату – каплагонін перед тічкою, а такою через 2-3 дня після її закінчення. Препарат вводять інтраабдомінально в дозі 10 мл. Паралельно призначають препарати кальцію (хлорид кальцію, глюконат кальцію).

З лікувально –профілактичною метою для корів з багатократним виявом метрорагій призначають також каплагонін.

 

Вестибуло-вагініт у корів і телиць

 

Діагностика. Головним чином проводять вагінальне дослідження. Враховують зміни в слизовій оболонці вагіни та передвер`я вагіни запального характеру, особливо наявність характерних вузликів.

Лікування. Для лікування корів і телиць застосовують антибактеріальні препарати та ретестрол, каплаестрол. Схеми обробки, шляхи їх введення та дозування подібні описаним при лікуванні ендометритів.


Список використаної літератури

1. Авдеенко В.С. Перинатальная патология и методы ее коррекции у крупного рогатого скота: Автореф. дис…д-ра вет. наук. – Воронеж, 1993. – 41 с.

2. Адрузов І.В. Сонографічна характеристика фолікулогенезу протягом статевого циклу у голштинізованих корів// Наук. вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького. – Т. 4(№5). – Львів. – 2002. – С. 5-7.

3. Аликаев В.А., Петухова С.А., Хвинева Л.Д. и др. Справочник по контролю кормления и содержания животных. – М.: Колос, 1983. – 319 с.

4. Афанасьев Ю.И., Котовский С.Ф. Влияние ретиноидов на репродуктивную систему организма// Всесоюзный съезд анатомов, гистологов и эмбриологов. – Полтава, 1986. – С.29.

5. Беляевский Ю.И., Сазанова Т.Н. Кормосмеси и кормовые добавки в молочном животноводстве. – М.: Россельхозиздат, 1981. – 206 с.

6. Берзынь Н.И. Взаимосвязь витамина А и цинка в организме животных// Научные основы витаминного питания сельскохозяйственных животных.- Тезисы докладов 2-го Всесоюзного симпозиума. – Рига, 1987. – С. 41-43.

7. Брижко А.І., Кузьменко І.І. Фізіологічні особливості відтворної здатності телиць. – К.: Урожай, 1986. – 100 с.

8. Булиенко С.Д., Степанковская Г.К., Фогел П.И. Недонашивание и перенашивание беременности. – К.: Здоров`я, 1982. – 176 с.

9. Валюшкин К.Л. Профилактика алиментарного бесплодия коров при витаминно-минеральной недостаточности: Автореф. дис… д-ра вет. наук. – Львов: 1987. – 27 с.

10. Вельбівець М.В. Післяродовий ендометрит у корів: поширення, деякі питання патогенезу та лікування: Автореф. дис… канд. вет. наук.- Х., 1996. – 21 с.

11. Глотов В.В. Определение дозы витамина А для введения сухостойным коровам и нетелям в сухостойный период// Профилактика и лечение заболеваний сельскохозяйственных животных в Куйбышевской области. – Северо-Кавказский зональный н.и. ветеринарный ин-т. – Новочеркасск, 1982. – С. 58-59.

12. Годований В.Л. Вплив вітамінних препаратів на відтворну здатність корів // Вісник сільськогосподарської науки. – 1982. - № 4. – С. 74-75.

13. Гришко Д.С. Лекції з ветеринарного акушерства // Харків: Прапор, 2003. – 397 с.

14. Гросс К.Я., Лейснер У.Т., Синимяэ Х.В. и др. Комплексная оценка состояния фето-плацентарной системы// Акушерство и гинекология. – 1985. - №4. - С. 47-49.

15. Дегай В.Ф. Профилактика смертности эмбрионов у крупного рогатого скота// Незаразные и паразитарные болезни сельскохозяйственных животных. Сб. науч. тр./ Сибирское отделение ВАСХНИЛ. – Новосибирск, 1981. – С. 54-57.

16. Душейко А.А. Витамин А обмен и функции//К.: Наукова думка, - 1989. – 288 с.

17. Закревский А.А. Рациональное питание беременных и кормящих грудью женщин// Акушерство и гинекология. – 1986. - № 10. – С. 71-75.

18. Звєрєва Г.В., Сергієнко О.І., Чухрій Б.М. Профілактика неплідності корів і телиць. – К.: Урожай, 1081. – 104 С.

19. Зинченко Л.И., Погорелова И.Е. Минерально-витаминное питание коров. – Л.: Колос, Ленинградское отделение, 1980. – 80 с.

20. Івасенко Б.П. Вплив умов пренатального розвитку і хвороб новонароджених телят на репродуктивну функцію телиць: Автореф. дис…канд. вет. наук. – Х., 1998. – 17 с.

21. Калиновський Г.М. Морфо-функціональне обґрунтування раціональної профілактики акушерської патології у корів: Автореф. дис…д-ра вет. наук. - Львів, 1993. – 33 с.

22. Клинский Ю.Д., Даровских В.С. Рекомендации по применению гонадотропина СЖК в сочетании с цистеином и простагландином Ф2 – альфа для нормализации функций размножения коров. – Дубровицы, 1989. – 16 с.

23. Коваленко Е.А., Гуровский Н.Н. Гипокинезия. – М.: Медицина, 1980. – 320 с.

24. Ковалив Л.Н., Розгони И.И. Применение гормональных препаратов для стимуляции воспроизводительной способности животных// Ветеринарные проблемы промышленного животноводства. – Тезисы докладов республиканской научно-практической конференции. – Белая Церковь, 1985. – С. 105-106.

25. Козло Н.Е. Воспроизводство животных. – М.: Колос, 1984. – 224 с.

26. Козлов Э.И. Научные разработки по производству витаминов и их кормовых форм для животноводства// Научные основы витаминного питания сельскохозяйственных животных. – Тезисы докладов 2-го Всесоюзного симпозиума. – Рига, 1987. – С. 105-106.

27. Косенко М.В. Диспансеризация в системе профилактики и контроля воспроизводительной функции крупного рогатого скота. – К.: Урожай, 1989. – 248 с.

28. Кошевой В.П. Микрофлора околоплодной жидкости коров и ее значение для инфицирования плода: Автореф. дис… канд. вет. наук. – Харьков, 1973. – 20 с.

29. Кошовий В.П. Шляхи інфікування плода корови// Вісник сільськогосподарської науки. – 1978. - №4. – С. 55-58.

30. Кошовий В.П. Проникність плаценти корів для умовно патогенних мікробів // Вісник сільськогосподарської науки. – 1980. - № 4. – С. 39-40.

31. Кошовий В.П. Морфо-функціональна характеристика ендокринних і статевих органів телиць з різною забезпеченістю вітаміном А // Вісник сільськогосподарської науки. –1981. - № 9. – С. 51-52.

32. Кошевой В.П. Профилактика бесплодия коров и телок внутрибрюшинными инъекциями витамина А // Вопросы ветеринарной формации и фармакотерапии. Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции. – Рига, 1982. – С. 164-166.

33. Кошевой В.П. Функциональные особенности фето-плацентарного комплекса при А-витаминной недостаточности у коров // Совершенствование мер борьбы с болезнями сельскохозяйственных животных: Сб. научн. Тр./ Харьк. с.-х. ин-т. – Харьков, 1984. – Т.30. – С. 50-55.

34. Кошевой В.П. Методические рекомендации по профилактике алиментарного бесплодия коров и телок, обусловленного А –витаминной недостаточностью. – Киев, 1986. – 14 с.

35. Кошевой В.П. Фармакологическая коррекция метаболических нарушений фето-плацентарного комплекса у коров// Незаразные болезни телят: Межвузовский тематический сборник научных трудов / Харьк. с.-х. ин-т. – Харьков, 1988. – С. 70-74.

36. Кошевой В.П., Павлов М.С., Федоренко Я.И., Хорушенко И.К. Методические рекомендации по повышению жизнеспособности новорожденных телят и профилактике слабости родовой деятельности у коров. – К.: 1991. – 18 с.

37. Кошовий В.П., Іванченко М.М. Плацентарна недостатність та її вплив на розвиток плода корови // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Харків, 2003. – Випуск 11 (35) Частина 2. – С. 193-197.

38. Кошовий В.П., Іванченко М.М., Федоренко С.Я. Особливості реабілітації репродуктивної функції після тривалої дефіцитної годівлі корів // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Харків, 2003. – Випуск 11 (35) Частина 2. – С. 222-227.

39. Кошовий В.П., Іванченко М.М., Скляров П.М., Павленко М.П. Ефективність способу лікування корів з ендометритами // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Серія „Ветеринарна медицина”. – Випуск 10. – 2003. – С. 48-51.

40. Краєвський А. Поширення післяродових ускладнень залежно від ехоструктури плацент сухостійних корів // Ветеринарна медицина України. – 2003. - №3. – С. 39-41.

41. Криштофорова Б.В. Неонатология телят. – Сімферополь: Таврия, 1999. – 196 с.

42. Лавров Б.А. Очерки по истории Советской витаминологии. – М.: Медицина, 1980. – 200 с.

43. Лукьянова Е.М., Тараховский М.Л., Денисова М.Ф.. и др. Витамины в педиатрии. – К.: Здоров`я, 1984. – 128 с.

44. Любецький В.Й. Післяродовий ендометрит у корів (клініко-експериментальні дані): Автореф. дис.... д-ра вет. наук. – К.,1998. – 36 с.

45. Мадисон В.В. Проблемы задержания последа у коров в молочном скотоводстве // Животноводство и ветеринария. – Достижения сельскохозяйственной науки и практики. – Обзорная информация. – М.: 1984. – С. 11-25.

46. Михайленко Е.Т., Чернега М.Я. Индукция родов и их регуляция. – К.: Здоров`я, 1988. – 190 с.

47. Недвига О. Статева циклічність і заплідненість корів при різних методах впливу на фолікуло- і лютеогенез після родів // Ветеринарна медицина України. – 2003. - № 2. – С. 31-32.

48. Нежданов А.Г. Физиологические основы профилактики симптоматического бесплодия коров: Автореф. дис.... д-ра вет. наук. – Воронеж, 1987. – 38 с.

49. Осташко Ф.И., Чирков В.А., Бугров А.Д. и др.. Воспроизводство стада в промышленном скотоводстве. –К.: Урожай, 1982. – 168 с.

50. Павлов В.А. Физиология воспроизводства крупного рогатого скота. – Россельхозиздат, 1984. – 208 с.

51. Петренко Г.Г. К вопросу об обеспеченности крупного рогатого скота витамином А и способы его определения // Совершенствование системы ветеринарных мероприятий в промышленном скотоводстве. – Доклады Донского ордена Трудового Красного Знамени с.-х. ин-та. – Персиановка, 1982. – С. 54-59.

52. Полянцев Н.И. Практические советы по борьбе с яловостью коров. – М.: Россельхозиздат, 1978. – 192 с.

53. Привало О.Е., Паенок С.М., Гусак Я.С. и др. Витамины в кормлении сельскохозяйственных животных. – к.: Урожай, 1983. – 158 с.

54. Пырцу А.А. Воспроизводство стада крупного рогатого скота. – Кишинев: Карта Молдовеняскэ, 1981. – 127 с.

55. Резников А.Г. Половые гормоны и дифференциация мозга. – К.: Наукова думка, 1982. – 252 с.

56. Сергиенко А.И. Профилактика бесплодия крупного рогатого скота. –М.: Колос, 1984. – 188 с.

57. Сидельникова В.М. Невынашивание беременности. – М.: Медицина, 1986. – 176 с.

58. Скляров П.М., Кошовий В.П., Іванченко М.М. До питання етіології, патогенезу та особливостей перебігу вестибуло-вагінітів // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – Збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії. – Харків, 2003, - Випуск 11 (35), Частина 2. – С. 158-201.

59. Тимошенко Л.В., Травянко Т.Д., Гланц М.Р Акушерская эндокринология. – К.: Здоров`я, 1981. – 276 с.

60. Тропников Е.К., Мирончик И.Н. Патологическая анатомия врожденной гипотрофии // Архив патологии. – М.: Медицина, 1982. – Т. XIV. - № 4. – С. 75-78.

61. Харенко М., Чекан О. Кобактан при післяродових ускладненнях у свиноматок та його застосування // Ветеринарна медицина України, - 2003. - № 9. – С. 33-36.

62. Харута Г., Власенко В. Ефективність стимуляції та синхронізації стадії збудження статевого циклу у високопродуктивних корів // Ветеринарна медицина України, - 2002. - № 11. – С. 23-31.

63. Хомин С.П. Етіопатогенез і значення акушерської патології в етіології неплідності корів // Наук. Вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім.. С.З. Гжицького. – Т. 4 (5). – Львів. – 2002. –С. 222-225.

64. Чухрий Б.Н., Челецкий М.М., Липинский Б.В. Гормональное состояние коров при персистентном желтом теле // Ветеринарные проблемы промышленного животноводства. – Тезисы докладов республиканской научно-практической конференции. – Белая Церковь, 1985 . – С. 129-130.

65. Яблонский В.А., Сотницкий М.Ф, Годованый В.Л. и др. Влияние витаминных препаратов на воспроизводительную функцию коров в условиях промышленного ведения животноводства // Повышение продуктивности и борьба с болезнями крупного рогатого скота в условиях промышленного животноводства. – Львов, 1982. – С. 23-24.

66. Яблонский В.А., Савицкий В.Л. Влияние витаминных препаратов на естественную резистентность организма и послеродовую инволюцию половых органов у коров // Научные основы витаминного питания сельскохозяйственных животных. – Тезисы докладов 2-го всесоюзного симпозиума. – Рига, 1987. – С. 233-235.

67. Яблонський В.А. Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. – К.: Урожай, 1995. – 288 с.

68. Бакл Дж. Гормоны животных /Пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 88 с.

69. Визнер Э. Кормление и плодовитость сельскохозяйственных животных. – М.: Колос, 1976. – 158 с.

70. Мидлил В., Воцел Й. Практическая неонатология. – М.: Медицина, 1986. -272 с.

71. Рой Дж. Б. Выращивание телят. – М.: Колос, 1982. – 469 с.

72. Хантер Р.Х.Ф. Физиология и технология воспроизводства домашних животных. – М.: Колос, 1984. – 318 с.

73. Харди Р. Гомеостаз. – М.: Мир, 1986. – 80 с.

74. Arbeiter K., Knaus E., Thuruher N. Repetitions test über die Genitalfunction von Rinder in Abhängigkeit vom B-carotin-Gehalt im Blut // Zbl.veter. Med. Reihe. – 1983/ - 30, N 3/ - S/ 208-213/

75. Balogh B.,Varda C. Magzatburok-visszamaradas esokkentesei-ranfulo kiserletek ADE-vitaminnales stelennel // Maggar Allatorvostok. Japia. – 1980. – T. 35. – Kulönszen. – C. 79-81/

76. Baurenfeind .C. Vitamin A: technology and applications //Aspects Num. and Nat. Nutz. – Basel C.A. – 1983. – P. 110-199.

77. Bratanek V., Bratanek J. Assessment of utero-placental perfusion in preceplampsia using beta-adrenergic drugs // J. Reprod. Med. – 1981/ - 26, N.8. – P.401-404.

78. Dawson F.Z.M. Reproduction and Fertility // Veterinary Annual. – 1983. – 23. – P. 1-19/

79. Demura R., Odagire E., Vosbimuro M. et al. Placental secretion of prolactin ACTH and immunoreactive endorphin during pregnancy // Acta endocr. (Kbh.)/ - 1982/ - 100, N 1. – P. 114-119/

80. Fankel R. Die Beifutterung von B-carotin on Milchkuhe // For derungsdienst. – 1983. – 31, N 4. – S. 142-148/

81. Gameik P., Eleeko J., Koemarik J. Methoden zur Beschleuni – gung des Puerperalveriaufs deim Rind // Veterinar. Vedizin. – 1983. – 27, N 1. – P. 11-14.

82. Girippa P. Deta-carotene, elemento della fertilita bovina //Informatore Zootechnico. – 1982. – 29, N 1. – S. 16-19.

83. Hemken R.W., Bremel D.H. Possible role of betacarotene in improving fertiling in dairy cattle // J. Dairy Sci. – 1982. – 65, N 7. – P. 1069-1073.

84. Kato T. Studies on the ocular fundus in dairy cows // Bull. Nippon Veter. Zjjtechn. Coli, Tokyo. – 1983. – N 32. – P.75-82.

85. Olson J.A., Bridsese D.B., Pasker J. The function of vitamin A // Fed, Proc. – 1983. – 42, N 10. – P. 2740-2746.

86. Pitt G.A. Chemical structure and the changing concept of vitamin A activity // Proc. Nutr. Soc. – 1983. – 42, N 1. – P. 43-51.

87. Vallet A. Infecondite collective des bovine Aspects nutriounels // Bulletin fe la societe des sciences Veterinaire et de Vedecine Comparal de Zyon. – 1982. – 84, N 1. – S. 37- 49.

88. Wong J.V., Larson L.L., Owen F.G. Effect of Beta-carotene supplementation on reproductive performance of dairy heifers // Thariogenjlogy. – 1982. – 18, N 4. – P. 461-473

 


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 72;