Малюнок 63. Фолікулярна двокамерна кіста яєчника.
 Таблиця 20

Комплексна програма діагностики кістозної дегенерації фолікулів в яєчниках корів

 

Реєстра-ція корови

 

Характеристика яєчників

Показники Розміри, см, маса, г Симетрич-ність Форма Характер поверхні Консис-тенція Місцева температура Больова реакція

 

Нормальний стан яєчників довжина 2-4 ширина 1-2 товщина 1,5-2 маса 10-15 Асиметри-чні Неправильна, залежить від фізіологіч-ного стану корови Горбкувата, контурують фолікули чи жовті тіла Пружньо-еластична Звичайна для черевної порожнини Відсут-ня
Фоліку-лярна кіста в яєчниках Яєчник величиною від грецького горіха до гусячого яйця Асиметри-чні Кулько подібна чи неправильна Гладенька чи горбкувата, контурують міхурці різних розмірів Туго флюкту-ююча Звичайна для черевної порожнини Відсут-ня
№ корови, кличка, власник Дані про дослід-жену корову              

 

 

 Продовження таблиці 20

 

Характеристика матки

Характеристика шийки матки

Розміри, см Товщина стінки рогів, мм Симетрич-ність рогів Локаліза-ція Стан поверхні Конси-стенція тіла, рогів Мото-рика Чутли-вість Розмі-ри, см Консис-тенція Канал
Довжина тіла, рогів 30-50, товщина рогів біля біфуркації 3-4 На почат-ку 9-12, біля яйце-проводів 2 Симетричні роги матки або асиметричні В тазовій порожни-ні або черевній Гла-денька Пружньо- еластична Вира-жена Нормаль-на реактив-ність Довжина 5-10, товщина 3-4,5 Пружна Відкритий чи закри-тий зале-жить від фізіологіч-ного стану
Дещо збільшена Дещо збільшена Асиметричні Роги мат-ки опус-каються в черевну порожни-ну Гладенька частіше зібрана у складки, горбкува-та Пружньо- щільна Вира-жена Нормаль-на або збільше-на Норма-льна або дещо збільшена Пружна Частіше відкритий
                       

 

 Продовження таблиці 20

 

Характеристика вагіни

Характеристика статевих циклів

Термін від родів до обстеження

Продуктивність, добова

Показники гомеостазу

Слизова оболонка Показники колпоцітоскопії Виявля-ють чи ні Ритм Повноцінність прояву
Рожева, зволожена Переважають клітини проміж-ного шару слизової оболонки, клітини з чіткою структурою і інтен-сивним забарвленням як плазми так і ядер Виявля-ють Рит-мічні Повно- цінні В післяро-довому пе-ріоді чи в віддаленому терміні Індиві-дуаль-на Загальний білок-6,1-7,5 г% Кальцій – 11,3-13,1 мг % Фосфор – 4,5-6,5 мг % Кислотна ємність - 460-540 мг % Каротин – 0,5-2,3 мг %
Гіперемі-йована Явища цитолізу та дегенерації клітин. Дегенеративний тип мазка, утворення гомогенних пластів із клітин. Клітини інтенсивно забарвлені. Німфо-манія, може пе-рейти в анафро-дизію Арит-мічні Неповно-цінні В післяро-довому пе-ріоді чи в віддаленому терміні Значно зниже-на, змінені смакові якості молока Дефіцит в організмі основних показників гомеостазу
               

Крім того пропонується робити прокол кісти голкою через стінку вагіни. Корову фіксують, обмивають зовнішні статеві органи, слизову оболонку вагіни обробляють антисептичним розчином. Беруть в праву руку стерильну голку і вводять в вагіну, а лівою очищають пряму кишку від фекалій, знаходять яєчник. Потім голку направляють вперед і вверх і проколюють стінку вагіни. Утримуючи пальцями лівої руки яєчник з кістою, підтягують його до кінчика голки і наколюють. Кістозна рідина витікає в порожнину вагіни. Краще приєднати до канюлі голки резинову трубку і випускати рідину назовні, а замість неї ввести в порожнину кісти розчин Люголя (Полянцев М.І., 1978).

Ми пропонуємо робити пункцію кісти яєчника так. Спочатку роблять прокол тазової стінки. Орієнтиром для цього є точка перетину ліній проведених від маклока до кореня хвоста та від мису крижа до стінки сідничного горба (методика подібна виконанню амніоцентезу). Лівою рукою введеною в пряму кишку знаходять ушкоджений яєчник, підводять його до тазової стінки і наколюють на кінчик введеної в тазову порожнину голки. Шприцем відсмоктують кістозну рідину, а замість неї вводять лікарський препарат (мал. 64).

 


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 78;