Малюнок 59. Вагінальний мазок корови.Нормальний стан яєчників.

Малюнок 60. Вагінальний мазок корови.

Гіполютеоліз, гіпоестрогенемія.

Ректальне дослідження: стан яєчників – розміри, симетричність, форма, поверхня, консистенція, флюктуація, місцева температура, больова реакція, наявність жовтого тіла, стан матки – величина, товщина стінки рогів, симетричність, локалізація, стан поверхні, консистенція тіла і рогів, моторика, чутливість, стан шийки матки – величина, консистенція.

При можливості проводять ультразвукове дослідження з застосуванням приборів, наприклад, сканер 100Vet чи інших (мал. 61, 62).

Малюнок 61. Післяродовий гіполютеоліз у корови.

Малюнок 62. Лютеальна кіста яєчника.

Диференціальна діагностика. Необхідно відокремити персистентне жовте тіло від жовтого тіла статевого циклу чи вагітності. Нерідко виникають складні ситуації. Наприклад – необхідно поставити діагноз, при цьому (відсутня об’єктивна інформація про корову, ректальним дослідженням встановлюють в правому яєчнику розвинуте жовте тіло, правий ріг товщий за лівий в 1,5 рази. Яке це жовте тіло? Статевого циклу – можливо, вагітності - теж можливо (але асиметрія та збільшення рогу матки ще не вказує на вагітність, у корів, що телились багато разів – ріг матки також збільшений), персистентне - також можливо. В таких випадках надійною диференціацією є передослідження через 15-20 днів. Якщо це було жовте тіло статевого циклу – воно регресує, якщо вагітності – збільшення рогу матки підтвердить діагноз, наявність жовтого тіла в яєчнику та відсутність вагітності вказує на персистенцію (гіполютеоліз), як на патологічний стан.

Результати запропонованих досліджень бажано внести в інформаційну карту (табл. 18), що допоможе об’єктивно поставити діагноз.

Лікування корів з післяродовим гіполютеолізом. Перш за все необхідно усунути всі недоліки годівлі та утримання корів, , особливо це необхідно зробити при масовому виявленні захворювання.

Залишаються пропозиції проводити енуклеацію (вилущення) жовтого тіла. Проте цю операцію необхідно виконувати обережно. В деяких випадках у корів після енуклеації жовтого тіла виникають спайки яєчника з навколишніми тканинами, запалення гонад (оофорити). Ефективність енуклеації не зовсім висока, статеві цикли у корів з вилущеним жовтим тілом відновлюються в 35 – 40 % випадків. Ефект операції більш високий коли вилущують жовте тіло, що розташоване в яєчнику периферійно з перехватом. Що пояснюється незначним травмуванням яєчника при енуклеації.

 


Таблиця 18

Програма комплексної діагностики гіполютеолізу у корів

Реєстра-ція корови

 

Характеристика яєчників

Показники Розміри, см, маса, г Симетрич-ність Форма Характер поверхні Консис-тенція Місцева температура Больова реакція
  Нормальний стан яєчників довжина 2-4 ширина 1-2 товщина 1,5-2 маса 10-15 Асиметри-чні Неправильна, залежить від фізіологіч-ного стану корови Горбкувата, контурують фолікули чи жовті тіла Пружньо-еластична Звичайна для черевної порожнини Відсут-ня
  Гіполю-теоліз Значне збільшення розмірів і ваги яєчників. Розміри та вага жовтого тіла вищі цих показників залози статевого циклу Асиметри-чні Грушевидна, як трикутник, грибовидна з перехватом, овально-сплю-снута, округла Контуруює жовте тіло або горбку-вата чи гладенька Слабко-пружня, тістувата, в’яла Звичайна для черевної порожнини Відсут-ня
  Гіполю-теоліз з утворен-ям кісти Значне збільшення розмірів і ваги яєч-ників. Розміри та вага жовтого тіла з кістою значно вищі цих показників зало-зи статевого циклу Асиметри-чні Овальна, овально-кругла, грушевидна Контуруює жовте тіло чи гладенька з товстостін-ним утворен-ням В’яла, флюктуююча Звичайна для черевної порожнини Відсут-ня
№ корови, кличка, власник Дані про дослід-жену корову              

 

Продовження таблиці 18

Характеристика матки

Характеристика шийки матки

Розміри, см Товщина стінки рогів, мм Симетрич-ність рогів Локаліза-ція Стан поверхні Конси-стенція тіла, рогів Мото-рика Чутли-вість Розмі-ри, см Консис-тенція Канал
Довжина тіла рогів 30-50, товщина рогів біля біфуркації 3-4 На почат-ку 9-12, біля яйце-проводів 2 Симетричні роги матки або асиметричні В тазовій порожни-ні або черевній Гла-денька Пружньо- еластична Вира-жена Нормаль-на реактив-ність Довжи-на 5-10, товщи-на 3-4,5 Пружна Відкритий чи закри-тий зале-жить від фізіологіч-ного стану
Нормаль-на вели-чина або незначне збільшен-ня Нормаль-на товщи-на або де-що збіль-шена Симетричні або асиметричні роги матки В тазовій порожни-ні або черевній Гладенька або зібра-на у складки Пружньо- еластична або в`ялувата Вира-жена або гіпото-нічна Нормаль-на або зменше-на Норма-льна або дещо збільшена Пружна до щільної Закритий, може бути дещо відкритий
Нормаль-ні розміри рогів і тіла матки або дещо збільшені Нормаль-на товщи-на стінки рогів або дещо збільшена Симетричні або асиметричні роги матки В тазовій порожни-ні або черевній Гладенька або зібра-на у складки Пружньо- еластична або в`ялувата Вира-жена або гіпото-нічна Нормаль-на або зменше-на Норма-льна або дещо збільшена Пружна до щільної Закритий, може бути дещо відкритий
                       

 

 

Продовження таблиці 18

Характеристика вагіни

Характеристика статевих циклів

Термін від родів до обстеження

Продуктивність, добова

Показники гомеостазу

Слизова оболонка Показники колпоцітоскопії Виявля-ють чи ні Ритм Повноцінність прояву
Рожева, зволожена Переважають клітини проміжного шару слизової оболонки, клітини з чіткою структурою і інтенсивним забарвленням як плазми так і ядер Виявля-ють Рит-мічні Повно- цінні В післяро-довому пе-ріоді чи в віддаленому терміні Індиві-дуаль-на Загальний білок-6,1-7,5 г% Кальцій – 11,3-13,1 мг % Фосфор – 4,5-6,5 мг % Кислотна ємкість - 460-540 мг % Каротин – 0,5-2,3 мг %

Бліда або ж слабо-рожева

Явища цитолізу та дегенерації клітин. Дегенеративний тип мазка, розмитість контурів ядер і плазми, руйнування клітин з виходом ядер, утворення гомо-генних пластів із клітин без чітких меж між ними та погано забарвлених

Анафро-дизія Немає Немає

В післяро-довому пе-ріоді чи в віддаленому терміні

Дещо знижена

Дефіцит в організмі каротину та загального білка

Дуже рід-ко можуть бути Арит-мія Неповно-цінні
Бліда або ж слабо-рожева Явища цитолізу, дегенерації. Дегене-ративний тип мазка, розмитість кон-турів ядер і плазми, руйнування клітин з виходом ядер, утворення гомогенних пластів із клітин без чітких кордонів між ними та погано забарвлених Анафро-дизія Немає Немає В післяро-довому пе-ріоді в від-далений термін Дещо знижена Дефіцит в організмі каротину та загального білка
               

Техніка енуклеації. Корову надійно фіксують. Руку вводять в пряму кишку, знайшовши яєчник, захоплюють яєчникову зв’язку, утримуючи її між вказівним і середнім пальцями, великим надавлюють на основу жовтого тіла. В момент відокремлення жовтого тіла відчувається характерний хрускіт. Для упередження кровотечі місце де було жовте тіло затискають пальцем.

Медикаментозне лікування корів з персистентними жовтими тілами зводиться до застосування гормональних (прогестерон, СЖК, гравогормон) та нейротропних (прозерін, карбохолін, фурамон) препаратів.

Нами пропонується програма комплексної терапії корів з післяродовим гіполютеолізом (табл. 19).

Програма двоблокова. Перший блок охоплює застосування препарату – каплагландин, проведення вібромасажу матки (для цього застосовується спеціальний інструмент), препарату фітосепт.

Ці втручання необхідні для реабілітації структури (лізис жовтого тіла) та функції яєчників, звільнення порожнини матки від мікроорганізмів. Потім (другий блок) застосовується каплагонін необхідний для нормалізації перебігу овуляції та стимуляції розвитку уже нового жовтого тіла циклу.

Профілактика: створення оптимальних умов існування корів в ранньому, пізньому антенатальному періодах, упередження виникнення патологічних родів (гіпофункція, затримка посліду), метропатій (субінволюція матки, метрити). Фармакологічна корекція порушень перебігу вагітності, родів та післяродового періоду у корів.

 


Таблиця 19

Програма комплексної терапії корів з післяродовим гіпогонадизмом

Блок перший

Блок другий

Реабілітація структури та функції яєчників

Фізіо-терапія

Звільнення порожнини матки від мікроорганізмів

Нормалізація овуляції, повноцінності її перебігу, стимуляція розвитку нового жовтого тіла

Препарат Шлях введення Доза Кратність введення Інтервал Вібромасаж, кратність, тривалість Препарат Шлях введення Доза Кратність введення Сигнал для проведення другого блоку терапії: розміри яєчників наближені до норми, горбкувата поверхня, розвинуті фолікули Препарат Шлях введення Доза Кратність введення
Каплагландин Інтраабдомінальний 10 млх 3-5 разів, контролюються яєчники Три дні Щоденно, 4-5 хвилинний сеанс Фітосепт Інтраутеральний 50 мл Паралельно з введенням каплагландину Враховується інформація по конкретній корові Каплагонін Інтраабдомінальний 10 мл Один раз чи двічі з інтервалом два дні

Кістозна дегенерація фолікулів в яєчниках у корів

 

 

Діагностика. Проводять клінічне, вагінальне, ректальне, при можливості ультразвукове дослідження. (мал. 63). Для об’єктивності постановки діагнозу бажано дані досліджень внести в інформаційну картку (табл. 20).

Лікування корів з кістозною дегенерацією фолікулів в яєчниках. Застосовують оперативні та консервативні методи лікування.

Оперативні методи. Роздавлювання кісти проводять через стінку прямої кишки. Корову фіксують, пряму кишку звільняють від фекалій, знаходять яєчник, зажимають яєчникову зв’язку між вказівним та середнім пальцями, а великим роздавлюють кісту. В випадках коли стінка кісти тверда і роздавити її не вдається то спочатку проводять активне розминання, а потім через тиждень операцію повторюють. Ефективність такого методу лікування незначна – 30 - 40 % (Полянцев М.І., 1978).


Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 115;