Післяродові гонадопатії, діагностика, лікування корів, профілактикаПісляродовий гіпогонадизм у корів.

 

Діагностика. Для постановки діагнозу проводять: клінічне дослідження (визначають - вгодованість корови, загальний стан, продуктивність, якість молока, рівень функціонування систем організму, характер проявів функції розмноження, показники гомеостазу); вагінальне (стан слизової оболонки каудальної частини шийки матки, вагіни та передвер`я вагіни, визначають розкритий чи закритий канал шийки матки, виділення з неї, проводять колпоцітоскопію); ректальне (характеризують стан яєчників - розміри, симетричність, форма, поверхня, консистенція, місцева температура, больова реакція, наявність жовтого тіла; матки - величина, товщина стінки рогів, симетричність, локалізація, стан поверхні, консистенція тіла, рогів, моторика, чутливість, шийки матки – величина, консистенція).

При можливості проводять ультразвукове дослідження (Адрузов І.В., 2002) використовують, наприклад, сканер 100Vet. (мал. 45, 46, 47).

Малюнок 45. Розташування введеного зодну сканера.

Малюнок 46. Загальний вид сканера

Малюнок 47. Післяродовий гіпогонадизм у корови

Для об’єктивності постановки діагнозу бажано результати досліджень внести в інформаційну карту комплексної програми (таблиця 16).

 


Таблиця 16

Комплексна програма діагностики гіпогонадизму у корів

Реєстра-ція корови

Показни-ки

Характеристика яєчників

Розміри, см, маса, г Симетрич-ність Форма Характер поверхні Консис-тенція Місцева температура Больова реакція Наявність жовтого тіла

 

Перша стадія гіпого-надизму Величиною від горо-шини до лісного го-ріха Асиметри-чні Овальна, кругла Гладенька Щільна до кам’яни-стої Підвищення температу-ри немає Відсут-ня Відсутнє
Друга стадія гіпого-надизму Величиною з крупний боб довжи-на - 1,5 ширина-0,6 Асиметри-чні Приплюснуто-овальна, кругла Гладенька, можуть кон-туруювати фолікули чи жовті тіла Щільна Підвищення температу-ри немає Відсут-ня Відсутнє або може бути
Норма-льний стан яєчників довжина 2-4 ширина 1-2 маса 10-15 Асиметри-чні Неправильна, залежить від фізіологіч-ного стану корови Горбкувата, конкурують фолікули чи жовті тіла Пружньо-еластична Звичайна для черевної порожнини Відсут-ня На повер-хні фолі-кули чи жовті тіла
№ корови, кличка, власник Дані про дослід-жену корову                

 

 

Продовження таблиці 16

Характеристика матки

Характеристика шийки матки

Розміри, см Товщина стінки рогів, мм Симетрич-ність рогів Локаліза-ція Стан поверх-ні Конси-стенція тіла рогів Мотори-ка Чутли-вість Розмі-ри, см Консис-тенція Канал
Значно зменшені розміри тіла і рогів матки Дуже тонкі Симетричні або асиметричні роги В тазовій порожни-ні Гла-денька Щільна Дуже слабка Значно зменше-на Значно змен-шені Щільна Закритий
Розміри тіла і рогів матки зменшені Тонкі Симетричні або асиметричні роги В тазовій порожни-ні Гла-денька Щільна Слабка Зменше-на Змен-шені Щільна Закритий чи може бути від-критий при еструсі
Довжина тіла рогів 30-50, товщина рогів в місці біфуркації 3-4 На почат-ку 9-12, біля яйце-проводів 2 Симетричні роги матки або асиметричні В тазовій порожни-ні або черевній Гла-денька Пружньо- еластична Вира-жена Нормаль-на реактив-ність Довжи-на 5-10, товщи-на 3-4,5 Пружньо- еластична Відкритий чи закри-тий зале-жить від фізіологіч-ного стану
                     

Продовження таблиці 16

Характеристика вагіни

Характеристика статевих циклів

Термін від родів до обстеження

Продуктив-ність, добова

Показники гомеостазу

Слизова оболонка Показники колпоцітоскопії Виявля-ють чи ні Ритм Повноцінність прояву
Матово-бліда Явища цитолізу та дегенерації клітин. Дегенеративний тип мазка характеризується розмитістю контурів як ядер так і плазми, руйнуванням клітин з виходом ядер, утворенням гомогенних пла-стів із клітин без чітких меж між ними Анафор-дизія Цикли відсут-ні Цикли відсутні В післяро-довому пе-ріоді в від-далений термін Знижена Значний дефіцит в організмі каротину і загального білка

Бліда

Переважають клітини поверхне-вого шару, дегенеративні зміни в епітелії, деформовані клітини, погано забарвлені.

Анафор-дизія Немає Немає

В післяро-довому пе-ріоді в від-далений термін

Знижена

Дефіцит в організмі каротину і білка

можуть бути Арит-мія Неповно-цінні
Рожева, зволожена, інтенсивність зростає в стадію збудження Переважають клітин проміжного шару, клітини мають чітку структуру з інтенсивним забар-вленням як плазми так і ядер Виявля-ють Рит-мічні Повно- цінні В післяро-довому пе-ріоді в від-далений термін Зале-жить від тва-рини Загальний білок-6,1-7,5 г% Кальцій – 11,3-13,1 мг % Фосфор – 4,5-6,5 мг % Кислотна ємкість - 460-540 мг % Каротин – 0,5-2,3 мг %
               

 


Лікування корів з післяродовим гіпогонадизмом. Ефективна терапія корів можлива лише при застосуванні комплексу препаратів, дія яких би нормалізувала як структуру так і функцію органів системи регуляції репродукції та статевих органів, послабила б чи ліквідувала негативний вплив патогенних факторів (умовно патогенні мікроби чи їх токсини), на фоні оптимізації умов годівлі та утримання тварин. Всі процедурні дії повинні чітко виконуватись, послідовно, з гарантією повного (без втрат) використання якісних препаратів, що непогано себе зарекомендували (Кінський Ю.Д., Даровських В.Є., 1989; Ковалів Л.М., Розтоні І.І,, 1985; Харута Г.Г., 2002).

Для цього в кожному конкретному випадку, як в індивідуальному варіанті так і при груповій обробці корів необхідно розробити програму. Таку програму комплексної терапії корів нижче наведено (табл. 17).

Програма розроблена з врахуванням результатів клініко-експериментальних досліджень. Деякі фрагменти результатів подані в малюнках 48-58.

Малюнок 48. Яєчники корів.

Два зліва – гіпогонадизм, інші три – після комплексної терапії

 


Таблиця 17

Програма комплексної терапії корів з післяродовим гіпогонадизмом

Блок перший

Блок другий

Реабілітація структури та функції яєчників

Фізіо-терапія

Звільнення порожнини матки від мікроорганізмів

Нормалізація овуляції, повноцінності її перебігу, стимуляція розвитку жовтого тіла

Препарат Шлях введення Доза Кратність введення Інтервал Вібромасаж, кратність, тривалість Препарат Шлях введення Доза Кратність введення Сигнал для проведення другого блоку терапії: розміри яєчників наближені до норми, горбкувата поверхня, розвинуті фолікули Препарат Шлях введення Доза Кратність введення
Каплаестрол – І фракція Інтраабдомінальний 10 млх 3-5 разів, залежить від стадії гіпогонадизму Три дні Щоденно, 4-5 хвилинний сеанс Фітосепт Інтраутеральний 50 мл Паралельно з введенням каплаестролу Враховується інформація по конкретній корові Каплагонін Інтраабдомінальний 10 мл Один раз чи двічі з інтервалом два дні

 

х – Примітка. Доза титрована по бета-каротину та синестролу.Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 92;